Program Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzony przez Komisję Europejską

 Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie. Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie.

Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE). Językiem programu jest język angielski.

Priorytety programu to: 

  • potencjał innowacyjny (84,4 mln euro), 
  • efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi (84,4 mln euro) 
  • zrównoważony transport (66 mln euro). 

Pierwszy etap naboru projektów trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r.