• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Bezpieczeństwa

Roman Wypasek - kierownik

tel. 59 8632 823

Do podstawowego zakresu działania Referatu Bezpieczeństwa należy w szczególności:

1) realizowanie programów wynikających z polityki województwa w zakresie spraw obronnych ,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

2) określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacji lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na terenie Powiatu,

3) organizowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego,

4) monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

5) opracowywanie powiatowego planu obrony cywilnej,

6) opracowywanie planów wynikających z aktów normatywnych w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i ratownictwa,

7) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń ludności z zakresu obrony cywilnej i ratownictwa,

8) planowanie, przygotowanie i kierowanie procesem ewakuacji (przyjęcia) ludności,

9) współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej,

10) obsługa techniczno-organizacyjna i biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

11) współdziałanie w opracowaniu planów ochrony przed zniszczeniem dóbr kultury i dorobku materialnego w Powiecie,

12) planowanie i realizowanie zadań obrony cywilnej związanych z ochroną Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu i ich pracowników,

13) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,

14) prowadzenie kancelarii tajnej,

15) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,

16) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, a zwłaszcza:

a) ewidencjonowanie osób zatrudnionych w Starostwie, podległych obowiązkowi służby wojskowej,

b) prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej (reklamowania) żołnierzy rezerwy objętych reklamacją z urzędu oraz reklamacją grupową i indywidualną pracowników Starostwa,

c) organizowanie akcji doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

d) organizowanie kwalifikacji wojskowej,

e) informowanie wojskowych komendantów uzupełnień o nieruchomościach i rzeczach ruchomych, które mogą być przedmiotem świadczeń,

f) wnioskowanie o zwolnienie żołnierzy rezerwy zatrudnionych w Starostwie.

Referat współpracuje z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.