• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Aktualności

Uchwała Nr XXI/172/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się rezygnację radnego Jacka Woronowicza z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Lęborskiego. 

§ 3. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lęborku, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.powiat-lebork.com.