• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Budownictwa

Wiesław Krefft - naczelnik
tel. 59 8632 858

Wydział Budownictwa przyjmuje petentów w godzinach:
poniedziałek: 7:30 - 16:00,
środa: 7:30 - 15:30,
piątek: 7:30 - 15:00

wtorek i czwartek - (dni techniczne) przeznaczone na obsługę dokumentacji i generowanie decyzji
 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Budownictwa należy w szczególności:

1) udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych na podstawie upoważnienia Ministra Budownictwa,

2) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,

3) wydawanie pozwolenia na budowę i roboty budowlane,

4) przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

5) nakładanie, w drodze postanowienia obowiązku uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, a w przypadku ich nie uzupełnienia- wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji,

6) nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia,

7) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia

8) prowadzenie postępowania w sprawach rozbiórki obiektów tymczasowych zgłoszonych na okres 120 dni,

9) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

10) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, 

11) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub tego terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku, do którego orzeczono nakaz rozbiórki,

12) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,

13) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, 

14) prowadzenie rejestru pozwoleń na budowę dotyczącego pasa ochronnego na terenie Gminy Wicko i Miasta Łeby,

15) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,

16) prowadzenie postępowania w zakresie zatwierdzania projektów zamiennych,

17) wydawanie zaświadczeń o oddaniu do użytku obiektów budowlanych lub odmowy wydania tych zaświadczeń-dotyczy obiektów zrealizowanych do 10.07.2003r.,

18) udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

19) prowadzenie, na potrzeby organów Powiatu, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru Powiatu,

20) przygotowywanie projektu opinii organów Powiatu w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

21) uprawnienie do kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz obowiązek kontroli zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

22) wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie przez lokal wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego,

23) uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego Powiatu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

24) przekazywanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym do Inspekcji Nadzoru Budowlanego,

25) przekazywanie kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego do Inspekcji Nadzoru Budowlanego,

26) na wezwanie Inspekcji Nadzoru Budowlanego uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnienie wszelkich dokumentów w w/w sprawach,

27) przygotowanie raportu dotyczącego pozwolenia na budowę obiektów budowlanych dla Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

28) wydawanie zaświadczeń o dodatku mieszkaniowym,

29) przekazywanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę do organu podatkowego,

30) przekazywanie dokumentów w drodze postanowienia wg kompetencji do Wojewody Pomorskiego, jeśli inwestycja znajduje się na terenie pasa technicznego, w granicach portu, przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, jeżeli są to budowle hydrotechniczne piętrzące, melioracja podstawowa, drogi publiczne, krajowe i wojewódzkie, obszary kolejowe, lotniska cywilne, tereny zamknięte.