• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Geodezji

Adam Zielke - Geodeta Powiatowy
tel. 59 8632 834, 59 8621 873

Wydział Geodezji przyjmuje interesantów w godzinach urzędu

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

przyjmuje interesantów w godzinach:

poniedziałek - piątek 9.00-14.30

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Geodezji należy w szczególności:

1) w zakresie gospodarki nieruchomościami:

a) składanie wniosku o wpis do księgi wieczystej wraz z niezbędną dokumentacją,

b) wydawanie decyzji o nadaniu nieruchomości w posiadanie, o nadanie własności, o przyznanie nieruchomości zamiennej lub wynagrodzenia pieniężnego,

c) orzekanie o nadaniu i nabyciu nieruchomości, ustalanie cen nabycia,

d) zlecanie i odbiór robót związanych ze sporządzaniem dokumentacji pomiarowo-klasyfikacyjnej dla nieruchomości przekazywanych rolnikom, którzy zdali gospodarstwo na Skarb Państwa w zamian za zaopatrzenie emerytalne, jak również dla nieruchomości Skarbu Państwa przekazywanych Administracji Lasów Państwowych pod zalesienie,

e) przyznawanie nieodpłatnie własności działki obejmującej budynki, w których znajduje się lokal mieszkalny i budynki gospodarcze, na które przysługiwało prawo do bezpłatnego korzystania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,

f) przyjmowanie nieruchomości i wywieszanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

g) przekazywanie organowi wojskowemu, na jego wniosek gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz przejmowanie gruntów zbędnych,

h) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

i) utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

j) gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki,

k) tworzenie zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz gospodarowanie nimi,

l) ustanowienie trwałego zarządu oraz jego wygaszanie,

m) ustalanie i pobieranie opłat rocznych za nieruchomości,

n) sporządzanie i wykładanie map taksacyjnych oraz ustalanie wartości katastralnej nieruchomości,

o) nieodpłatne przekazywanie gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców,

p) realizacja zadań z zakresu wywłaszczania nieruchomości.

2) w zakresie geodezji i kartografii:

a) realizacja zadań Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,

b) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

c) prowadzenie rejestru wartości nieruchomości,

d) tworzenie i gospodarowanie powiatowymi funduszami Gospodarki Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

e) gromadzenie i techniczne prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz jego udostępnianie,

f) wykonywanie czynności materialno - technicznych związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikacją gruntów w zakresie uzgodnionym z wydziałem właściwym d/s ewidencji gruntów,

g) prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym zabezpieczenie zadań w zakresie koordynacji i uzgodnień usytuowania projektowanych sieci, 

sprzedaż map i innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, danych operatów ewidencji gruntów utrzymywanych w aktualności,

h) sprzedaż map i innych materiałów oraz informacji z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków, 

i) utrzymywanie w aktualności ewidencji granic administracyjnych,

j) wykonywanie innych usług geodezyjno – kartograficznych bezpośrednio bądź pośrednio związanych z państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym.

Tweety użytkownika @PowiatLeborski