• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Geodezji

Adam Zielke – Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy

tel. 59 8632 834, 59 8623956

e-mail:  adamzielke@starostwolebork.pl

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Geodezji wychodzą następujące niesamodzielne Referaty|:

 1. Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Gospodarki Nieruchomościami

tel. 59 8632 841

tel. 59 8632 840

e-mail: egb@starostwolebork.pl

przyjmuje interesantów w godzinach:

poniedziałek - piątek 8.00-14.30

        2. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 59 8621873, 59 8632835, 59 8623956

e-mail: odgk@starostwolebork.pl

e-mail: zud@starostwolebork.pl – w sprawie uzgodnień narad koordynacyjnych

przyjmuje interesantów w godzinach:

poniedziałek - piątek 8.00-14.30

 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Geodezji należy w szczególności:

 1. w zakresie geodezji i kartografii:
 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu:

 • ewidencji gruntów i budynków, w tym baz danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym powiatowej bazy GESUT
 • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:

 • rejestru cen i wartości nieruchomości,
 • szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,

c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych:

 • map ewidencyjnych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
 • map zasadniczych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
 1. Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 2. Zakładanie osnów szczegółowych.
 3. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
 4. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

 

 1. W zakresie gospodarki nieruchomościami – realizowanie zadań wynikających m.in. z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym:
  1) gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu oraz Skarbu Państwa:
        a. ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
        b. zapewnianie wycen tych nieruchomości,
        c. sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
        d. zabezpieczanie nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
        e. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
        f. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
        g. zbywanie oraz nabywanie, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
        h. wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
        i. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
        j. składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz o wpis w księdze wieczystej,
        k. w zakresie nieruchomości powiatu - przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,

2) przeprowadzanie postępowań w sprawach wywłaszczania i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
3) przeprowadzanie postępowań w sprawach odszkodowań za grunty wywłaszczone pod drogi publiczne,
4) zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych,
5) naliczanie i aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu ,
6) przekształcanie użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego jej dotychczasowemu użytkownikowi będącemu osobą fizyczną w prawo własności nieruchomości,
7) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach zastrzeżonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i samorządzie powiatowym do jej wyłącznej właściwości.

 

WNIOSKI DO POBRANIA – LINK NA BIP