• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Informacja Starosty Lęborskiego o potrzebie sprawdzania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym

Starosta Lęborski informuje mieszkańców Powiatu Lęborskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz.U. Nr 191, poz. 1365 ze zm/ 

Starosta Lęborski

informuje mieszkańców Powiatu Lęborskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym

W celu usprawnienia załatwienia spraw wieczystoksięgowych informuję, że:

1. Należy sprawdzić w prowadzonej dla nieruchomości księdze wieczystej:

- Dział I – czy wpisany jest prawidłowy nr działki, powierzchnia i położenie nieruchomości,

- Dział II – czy zostały wpisane Państwa prawa do nieruchomości.

Sąd Rejonowy w Lęborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, Plac Kopernika 4, tel. /059/ 86 22 234

2. Sprawdzić zgodność zapisu w rejestrze gruntów i budynków z zapisami w księdze wieczystej

Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 120, tel. /059/ 863 28 40.

3. Zmiany w księgach wieczystych dokonywane są na wniosek właściciela, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających prawa do nieruchomości.

Rodzaje dokumentów potwierdzających rzeczywisty stan prawny nieruchomości:

- odpis z księgi wieczystej

- wypis z rejestru gruntów i budynków

- akt notarialny

- ostateczna decyzja administracyjna

- orzeczenie sądu prawomocne lub natychmiast wykonalne

- postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

- postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia

- wyrok w sprawie uzgodnienia stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 

prawnym

- inne dokumenty, takie jak np. ugoda sądowa, ugoda zawarta w postępowaniu 

administracyjnym

4. W przypadku niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem należy złożyć wniosek do sądu o usunięcie niezgodności 

i dokonanie wpisu. Wniosek taki może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej.

Natomiast w sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ. Jedynie te podmioty posiadają legitymację do żądania uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na postawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

5. W utworzonym w Starostwie Powiatowym w Lęborku, punkcie informacyjno – konsultacyjnym można uzyskać informacje i wyjaśnienia problematyki geodezyjnej i prawnej w zakresie ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości. 

Punkt informacyjno – konsultacyjny: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, Wydział Geodezji, pok. 120 i 220, czynny w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 17:00, wtorek – piątek w godzinach od 8:00 do 16:00.