• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Aktualności

Zasady w sprawie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Powiecie Lęborskim.

UCHWAŁA NR XLI/306/10
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
Z DNIA 16 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

w Powiecie Lęborskim.

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zm.), art. 220, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 ze zm.), art. 5 ust 4, art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 roku ze zm.), w związku z art. 403. pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25,poz.150 z 2008 roku ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Regulamin udzielania dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego na ochronę środowiska i gospodarkę wodną dla jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom oraz stowarzyszeniom nie działającym w celu osiągnięcia zysku, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wzór oferty – wniosku składanego o udzielenie dotacji stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wzór sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego stanowiący załącznik nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.