• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Referat Administracyjno-Informatyczny

Do podstawowego zakresu działania Referatu Administracyjno-Informatycznego należy w szczególności:

 1. przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie rzeczy znalezionych
  do czasu ich odbioru oraz likwidacja niepodjętych depozytów,
 2. wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z inwalidą wojennym, wojskowym i kombatantem,
 3. prowadzenie spraw związanych z zakazem przeprowadzania imprez masowych na terenie Powiatu,
 4. udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy,
 5. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz fundacji,
 6. organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość,
 7. organizowanie pomocy repatriantom w zakresie pokrycia kosztów remontu lokalu mieszkalnego
  i aktywizacji zawodowej,
 8. poświadczanie pisemnego oświadczenia woli osoby nie mogącej czytać,
 9. prowadzenie spraw nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 10. sporządzanie zbiorczych informacji o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową,
 11. prowadzenie rejestru petycji,
 12. obsługa kancelaryjno-biurowa Zarządu, w szczególności: przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu, dostarczanie materiałów członkom Zarządu przed posiedzeniem, prowadzenie terminarza posiedzeń Zarządu i zawiadamianie właściwych osób o terminie posiedzeń, protokołowanie posiedzeń Zarządu, prowadzenie rejestru uchwał Zarządu, przekazywanie kopii uchwał Zarządu kierownikom jednostek organizacyjnych w celu ich wykonania, przygotowywanie projektów zbiorczych sprawozdań z wykonania uchwał Rady,
 13. obsługa kancelaryjno-biurowa Starosty w tym organizacja obsługi interesantów, zgłaszających się do Starosty lub Zarządu,
 14. czuwanie nad terminowością składania materiałów na posiedzenie Zarządu,
 15. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków Starostwa oraz ich analiza,
 16. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
 17. organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 18. prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
 19. organizacja staży i praktyk
 20. prowadzenie całości spraw z zakresu informatyki i komputeryzacji, w tym administrowanie elektroniczną platformą usług administracji publicznej ePUAP,
 21. koordynacja realizacji zadań wydziałów z ustawy o statystyce publicznej,
 22. prowadzenie centralnego rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz nadzorowanie terminowości i prawidłowości realizowania wniosków