• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Rozwoju i Promocji

Andrzej Kubiak - kierownik
tel. 59 8632 820

Do podstawowego zakresu działania Referatu Rozwoju i Promocji należy w szczególności:

1) opracowywanie materiałów dotyczących kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu,

2) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie,

3) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu, w kraju i zagranicą,

4) prowadzenie powiatowych inwestycji,

5) gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat działalności gospodarczej na terenie Powiatu,

6) nadzorowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku w zakresie realizacji programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, opiniowanie informacji i projektów uchwał,

7) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,

8) bieżące utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z mediami, w celu informowania społeczeństwa o działalności organów Powiatu,

9) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne w zakresie drobnej wytwórczości,

10) ustalanie wysokości depozytu założycielskiego dla poszczególnych przedsiębiorstw

11) wyrażanie zgody na zatrudnienie przez przedsiębiorstwo osób nie mających obywatelstwa polskiego ani karty stałego pobytu w Polsce,

12) występowanie, w uzasadnionych przypadkach, z roszczeniami przeciwko przedsiębiorcom, którzy dokonali czynu nieuczciwej konkurencji,

13) wyznaczanie osoby do rady nadzorczej spółki, w przypadkach posiadania przez Powiat udziałów w tej spółce,

14) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o obligacjach,

15) ustanawianie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu, 

16) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki komunalnej Powiatu,

17) współdziałanie z organami celnymi w zakresie przewidzianym ustawą Kodeks celny,

18) prowadzenie spraw związanych z turystyką w zakresie określonym przez organy Powiatu.

 

Referat sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.