przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Home
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Zespół Radców Prawnych

mec. Bożena Bodnar, mec. Aleksandra Łyczak

Do podstawowego zakresu działania Zespołu Radców Prawnych należy

1. zapewnienie obsługi prawnej Rady, Zarządu i Starostwa, zgodnie z postanowieniami ustawy o radcach prawnych, a w szczególności:

1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, w tym ich opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym,

2) udzielanie wyjaśnień, sporządzanie opinii prawnych,

3) uczestniczenie w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, 

4) sprawowanie doradztwa prawnego w sprawach wynikających z funkcji właściciela, a także z funkcji organu założycielskiego,

5) opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych,

6) występowanie w charakterze pełnomocnika Starosty lub Powiatu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, 

7) współuczestniczenie w organizowaniu doskonalenia zawodowego pracowników. 

2. Radcy prawni mają prawo domagać się od pracowników Starostwa wszelkich wyjaśnień i dokumentów, mających związek z rozpatrywaną sprawą.

3. Radcy prawni udzielają opinii na pisemny wniosek w sprawie wraz z propozycją rozstrzygnięcia przez wnoszącego kierownika samodzielnej komórki organizacyjnej.


Copyright © Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork