Kolejne środki na działania w ramach pieczy zastępczej

Utworzono: 01-07-2022

Dział pieczy zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku wczoraj (30.06) odniósł kolejny sukces w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków na rozwój i funkcjonowanie pieczy zastępczej w powiecie lęborskim. Ponad 270 tys. zł zasili działania, które realizowane będą w przedmiotowym zakresie do marca przyszłego roku.

Środki pozyskano poprzez udział w działaniach grantowych w ramach projektu „Pomorskie Dzieciom”, realizowanego w Poddziałaniu 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Do już pozyskanych w sierpniu ub. roku funduszy w wysokości 136.750 zł, dołączyła kolejna kwota w wysokości 278.939 zł. Uzyskanie tak wysokiego dofinansowania dla jednostki, które łącznie wynosi 415.689 zł jest nieocenionym wkładem w jej rozwój jako organizatora pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej. Realizacja działań przewidziana jest do marca 2023 roku.
Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.). Celem udzielonego grantu jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 uczestników projektu, tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj: dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą) lub objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówek opiekuńczo-wychowawczych – POW i regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – RPOT), wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi oraz kadry realizującej specjalistyczne usługi w hospicjach domowych dla dzieci.
Pozyskane środki będą przeznaczone na specjalistyczne poradnictwo rodzinne, warsztaty edukacyjne dla pracowników organizatora pieczy zastępczej, bony edukacyjne dla usamodzielniającej się młodzieży z rodzinnych form pieczy zastępczej, dekontaminację, terapie dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, grupę wsparcia dla rodziców biologicznych, konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, wyposażenie sali do terapii biofeedback oraz integracji sensorycznej, turnusy rehabilitacyjne dla dzieci czy rehabilitacje.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku składa szczególne podziękowania w pomocy w realizacji grantu Natalii Glaner - inspektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku – za dokładność, cierpliwość, ale przede wszystkim doskonałe wsparcie merytoryczne.