Zapraszam na IV sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Zapraszam na IV sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 26 czerwca 2024 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 6. Raport o stanie Powiatu Lęborskiego za 2023 rok:
  • przedstawienie raportu o stanie Powiatu Lęborskiego za rok 2023,
  • debata nad raportem,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Lęborskiego.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2023 rok:
  • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2023 rok,
  • przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2023 rok,
  •  
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2023 rok:
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2023 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Lęborskiego za 2023 rok,
  • przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego,
  •  
  • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn."Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030" oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Lęborku w dziedzinie energetyki odnawialnej wiatrowej i włączenia go do Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Lęborski Związek Powiatowo-Gminny” oraz podjęcie uchwały.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Mirosław Tandek