Agroenegria

Utworzono: 25-09-2023

O programie

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych zainstalowanych w gospodarstwach rolnych.

Dla kogo?

Adresatami programu są:

 • osoby fizyczne, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych (o powierzchni od 1 do 300 ha) i przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku osobiście prowadzą gospodarstwo rolne;

 • osoby prawne, które właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych (o powierzchni od 1 do 300 ha) i przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Jakie wsparcie?

 1. Dofinansowanie udzielane w formie dotacji:

  • dla instalacji o mocy powyżej 10 kW i nie większej niż 30 kW – do 20%, nie więcej niż 15 000 zł,

  • dla instalacji o mocy powyżej 30 kW i nie większej niż 50 kW – do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.

 2. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł.

 3. Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50 % kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Co obejmuje dofinansowanie?

 1. Dofinansowanie na zakup i montaż

  • Instalacji fotowoltaicznych o mocy elektrycznej powyżej 10 oraz nie większej niż 50 kW;

  • Instalacji wiatrowych o mocy elektrycznej powyżej 10 oraz nie większej niż 50 kW;

  • pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który określa zakres przedsięwzięcia;

  • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o łącznej mocy powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW). Złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła;

 2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest realizacja jednej z inwestycji określonej w pkt. 1).

UWAGA! Dofinansowania nie można otrzymać na przedsięwzięcie polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.

Forma dofinansowania

Dotacje

Kiedy ponosić wydatki?

Okres kwalifikowalności kosztów od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do 30.06.2027 r.

UWAGA! Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW (decyduje data wpływu). Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostały w treści Programu priorytetowego oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia na dole strony.

Sposób składania wniosków

Elektronicznie poprzez Portal Beneficjenta www.portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl

UWAGA! Wniosek należy złożyć również w wersji papierowej przesyłając go na adres siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

Dopuszcza się złożenie wniosku jedynie w wersji elektronicznej pod warunkiem złożenia wniosku poprzez Portal beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

Termin

Program realizowany będzie do 30.06.2027 lub do wyczerpania środków.

Kontakt

agroenergia@wfos.gdansk.pl

Agroenegria