Krajowy Program "Czyste Powietrze"

Utworzono: 25-09-2023

O programie

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza.

Dla kogo?

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

 • Węzeł cieplny;

 • Pompa ciepła;

 • Kocioł gazowy kondensacyjny;

 • Kocioł olejowy;

 • Ogrzewanie elektryczne;

 • Kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii (OZE):

 •  Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.

 • Ocieplenie przegród budowlanych

 • Wymiana stolarki zewnętrznej (okna/drzwi/bramy garażowe)

 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna

 • Audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy

Formy dofinansowania

 • Dotacja;

 • Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:

 • Dotacja z prefinansowaniem.

Warunki finansowe

Maksymalne kwoty dotacji:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 41 tys. zł

 • Podwyższony poziom dofinansowania: 59 tys. zł

 • Najwyższy poziom dofinansowania: 79 tys. zł

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł

 • Podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł

 • Najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

Dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł. 

Przygotowanie wniosku

1. Wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego/wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
2. Dodatkowe warunki, które musi spełnić Wnioskodawca:
a. przy podstawowym poziomie dofinansowania: dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł
b. przy podwyższonym poziomie dofinansowania:

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie

c. przy najwyższym poziomie dofinansowania:

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub

 • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie

3. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z Programem.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na Portalu Beneficjenta.

Sposób składania wniosków

 

 • Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW  https://gwd.nfosigw.gov.pl lub poprzez portal gov.pl

 • Wniosek należy podpisać elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. 

 • W przypadku braku takiego podpisu, należy po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukować formularz, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w danej gminie.

Termin

Nabór ciągły wniosków do 31.12.2027

Kontakt

Infolinia Czyste Powietrze
Tel. 58 505 53 34
wtorek – czwartek, godz. 10:00 – 15:00

Infolinia ogólnopolska
Tel. 22 340 40 80
poniedziałek – piątek, godz. 08:00 – 16:00

email: czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

Gminy biorące udział w programie

WFOŚiGW w Gdańsku podpisał porozumienia z pomorskimi gminami w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Gminy zostały włączone w proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Urzędnicy pomagają wnioskodawcom poprawnie złożyć wnioski oraz skompletować wymagane załączniki. Doradzają i udzielają niezbędnych informacji na temat programu “Czyste Powietrze”.


 

Krajowy Program "Czyste