Informator o podmiotach realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie lęborskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przekazuje do wykorzystania niniejszy informator zawierający wykaz podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie lęborskim.

 

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

 

Dla mieszkańców powiatu lęborskiego program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Lęborku.

 

Podstawowe informacje

Celem oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, rozwijanie umiejętności samokontroli  i współżycia w rodzinie, kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci  bez używania przemocy w rodzinie, uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy, zdobycie i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstania przemocy w rodzinie, zdobycia umiejętności komunikowania się  i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy, uzyskania informacji  o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

 

W ramach programu, realizowanego w warunkach wolnościowych, organizowane są bezpłatne spotkania indywidualne i grupowe. Zajęcia odbywają się w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

Program ma charakter korekcyjno - edukacyjny, dlatego będzie się składał z części edukacyjnej (przekazanie wiedzy dotyczącej m.in. zjawiska przemocy, postaw wobec przemocy, czynników wyzwalających przemoc, sposobów rozładowywania agresji, właściwej komunikacji interpersonalnej, wpływu alkoholu i innych środków odurzających na życie rodzinne, wpływu przemocy na zachowanie i psychikę dzieci, ochrony osób słabszych, sposobów odbudowywania więzi rodzinnych i relacji społecznych) oraz praktycznych ćwiczeń dostarczających korekcyjnych doświadczeń osobistych (zmierzających do zmiany postaw i zachowań związanych z przemocą oraz rozwijających umiejętności samokontroli  i konstruktywnego współżycia).

 

Uczestnicy Programu

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do: 

 

  1. dorosłych sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu lęborskiego; do udziału w programie można rekrutować także mieszkańców innych powiatów w sytuacji, gdy program jest finansowany z budżetu państwa, a liczba osób z powiatu lęborskiego jest niewystarczająca, aby uruchomić program;
  2. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd     warunkowo     zawiesił     wykonanie     kary,     zobowiązując     je     do     uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych;
  3. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  4. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym (kierowane przez kuratorów sądowych, Policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne lub osoby które z własnej inicjatywy chciałyby zmienić swoje zachowanie).

W pierwszej kolejności do uczestnictwa w programie będą kwalifikowane osoby, które  w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały skierowane przez sąd.

Do udziału w programie nie będą przyjmowane osoby:

  • z chorobami psychicznymi;
  • z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami osobowości; osoby uzależnione, które nie przeszły podstawowego cyklu terapii uzależnień.

 

Osoby stosujące przemoc w rodzinie, u których zostało rozpoznane uzależnienie  od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych  albo środków zastępczych kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

 

Kontakt w sprawie

Szczegółowych informacji na temat programu udziela pracownik funkcjonującego  w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku Ośrodka Interwencji Kryzowej: Pani Iwona Sysik, oraz Pani Małgorzata Jarosz  -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork, pok. 233, tel. 59 86 28 106 wew. 21.

 

 

Poradnictwo specjalistyczne

 

W ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku istnieje możliwość skorzystania z pomocy: pracownika socjalnego, psychologa, radcy prawnego. 

Pracownik socjalny - Pani Iwona Sysik udziela wsparcia telefonicznie lub bezpośrednio  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Czołgistów 5  pok. 233 II piętro lub pod numerem telefonu 59 86 28 106: 

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 

Psycholog - Sandra Wierzbowska pełni dyżury w:

 telefoniczne:

środy w godzinach 15:30 - 17:30
numer telefonu: 798 686 431
e-mail: pcpr@pcprlebork.pl lub  sw@pcprlebork.pl

w siedzibie PCPR wtorek, czwartek w godzinach 16:00 -20:00

(celem umówienia spotkania prosimy o kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30 pod nr telefonu: 59 86 28 106).

 

Poradnictwo prawne - radca prawny - Aleksandra Łyczak - tel. kom. 798 649 084 - udzielane telefonicznie lub bezpośrednio - po umówieniu spotkania w kontakcie telefonicznym lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość  (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) w terminach:

  • środa - dyżur w siedzibie PCPR - w godzinach 10:00 – 13:00 

 (celem umówienia spotkania proszę o kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod nr telefonu: 59 86 28 106)

 

 

Wsparcie i pomoc rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu 

 

W zależności od ilości osób chętnych Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku organizuje spotkania i szkolenia w zakresie kompetencji rodzicielskich w celu obniżenia ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku Panią Iwoną Sysik przy ul. Czołgistów 5  pok. 233 II piętro lub pod numerem telefonu 59 86 28 106: 

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 

 

Jednostki pomocy społecznej realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie w powiecie lęborskim

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

59 86 28 106

59 84 21 771

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku ul. Wyszyńskiego 3

84-300 Lębork 59 86 22 711

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie ul. Kościuszki 90 a

84-360 Łeba

59 30 67 160

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach ul. Osiedle na Wzgórzu 35 84-312 Cewice 59 86 11 467

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Młynarska 11

84-351 Nowa Wieś Lęborska 59 86 12 474

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku

ul. Radosna 9 84-352 Wicko

59 86 11 119