XL Sesja Rady Powiatu Lęborskiego odbędzie się 29 kwietnia

W imieniu przewodniczącego informujemy, iż godzina rozpoczęcia XL Sesji Rady Powiatu Lęborskiego zwołanej na 29 kwietnia 2022 roku ulega przesunięciu z godz. 13.00 na godz. 14.00.

 


 

Serdecznie zapraszam na XL sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 29 kwietnia 2022 roku (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołów nr XXXVIII/2021, nr XXXIX/2021.
 4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w  Powiecie Lęborskim za 2021 rok.
 5. Informacja na temat stanu i struktury bezrobociaw Powiecie Lęborskim.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lęborski.
 8. Sprawozdanie za 2021 rok z dokonanych umorzeń oraz ulg należności przypadających Powiatowi Lęborskiemu i podległym mu jednostkom.
 9. Informacja z wykonania planu finansowego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" za 2021 rok.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2022-2032 oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Cewice nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Lęborski prawa własności nieruchomości od Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie obrad.

                                                                                   

Przewodniczący Rady

Mirosław Tandek