• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na XVII sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Zapraszam na XVII sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 19 marca 2020 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.
 5. Informacja o realizacji zadań w 2019 roku w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023”.
 6. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2019 roku na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Lęborku.
 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/180/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7. Zdrowie oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na  2020 rok oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030 oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Społecznej SPS ZOZ w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady - Zdzisław Chojnacki