Charakterystyka zagrożeń powiatu lęborskiego

 I. Charakterystyka zagrożeń powiatu lęborskiego.

Zgodnie z przyjętym w planie zarządzania kryzysowego określeniem sytuacji kryzysowych do potencjalnych zagrożeń w powiecie lęborskim, które mogą je powodować należy zaliczyć:

 

 1. KLĘSKI ŻYWIOŁOWE /zagrożenia naturalne/.

 

 1. Klęski żywiołowe spowodowana intensywnymi opadami deszczu i w konsekwencji powodzią.

 Charakterystyka zagrożenia:

Powiat Lęborski graniczący od północy z Morzem Bałtyckim, pocięty rzekami Łeba /z dopływami Okalicy, Kisewy, Pogorzeliczanki, Charbrowskiej Strugi/, Chełst oraz Bukowiny, jest potencjalnie zagrożony wszystkimi rodzajami powodzi, do których zaliczamy:

 • powodzie opadowe wywołane nawalnym deszczem,
 • powodzie roztopowe, spowodowane gwałtownym topieniem pokrywy śnieżnej,
 • powodzie sztormowe, wywołane spiętrzeniem wód u brzegu morza,
 • powodzie zatorowe, będące następstwem zatoru lodowego lub nagromadzenia się w korycie lodu i śryżu ograniczającego albo wręcz uniemożliwiającego przepływ wody.

Możliwość podtopień występuje praktycznie przez cały rok, mimo chronienie obszaru powiatu przez urządzenia i budowle hydrotechniczne - jednak w nie najlepszym stanie. Tereny zalewowe nie stanowią większego zagrożenia dla ludności, mogą wyłącznie spowodować straty w gospodarce i własności prywatnej.

Łączna powierzchnia terenów zalewowych wynosi około 6000 ha. Do takich miejsc zaliczyć należy przede wszystkim obszary i obiekty znajdujące się w okolicy Łeby – Żarnowska, Nowej Wsi Lęborskiej - Dolina Strugi Kisewskiej (zwarta zabudowa) oraz miejscowości Mosty wzdłuż rzeki Łeba. W Lęborku szczególnie zagrożone są zalewami obiekty zlokalizowane wzdłuż rzeki Łeba przy ul. Matejki, Topolowej, Komuny Paryskiej i ul. 9-go Maja, Stasica. W Łebie spiętrzenie wód może spowodować zalanie najniżej położonych terenów miasta położonych w granicach portu morskiego Łeby: tereny nabrzeża przy ul. Abrahama, Wybrzeże, Grunwaldzka, Stocznia GRYF i tereny przyległe.

Asfaltowe lub betonowe połacie zabudowy miast i wsi sprawiają, że woda opadowa nie mogąc wsiąknąć w grunt - spływa po powierzchni i gromadzi się w najniższych miejscach, a zalewanie piwnic podczas ulewnego deszczu stało się prawie normalnością.

Gwałtowne sztormy i związane z tym podwyższenie wód w Morzu Bałtyckim stwarzają prawdopodobieństwo wpływu wód do przyległego jeziora Łebsko, przerwania fragmentarycznego obwałowania jeziora a także wałów wstecznych rzeki Łeba i zagrożenia zalaniem zabudowań miasta Łeby i wsi Żarnowska.

Szczególnie duże zagrożenia powodziowe występuje wtedy, kiedy mogą się sumować skutki: sztormu, fali wezbraniowej, katastrofalnych opadów i szybkiego topnienia śniegu.

Na terenie powiatu lęborskiego zagrożenie powodziowe może występować zasadniczo z dwóch kierunków. Pierwszym z nich jest zagrożenie powodziowe występujące w okresach jesień – zima oraz wiosna – lato powodowane nałożeniem się niekorzystnych warunków pogodowych, hydrologicznych i glebowych (jesień – zima) jak również przepływami fal powodziowych po wiosennych roztopach.

Największa powierzchnia zalewu wodami stuletnimi wynosząca 15 km2 może wystąpić w rejonie granic zalewu rzeki Łeby od km 14+500 do km 25+900 (most drogowy Wicko-Cecenowo), 3.03 km2 od km 31+300 do km 37+650, 7,39 km2 od km 37+650 do km 44+800 oraz 9,98 km2 od km 44+800 do km 56+000 (m.in. tereny miasta Lęborka).

Drugim kierunkiem skąd może nadejść zagrożenie powodziowe jest zagrożenie ze strony Morza Bałtyckiego oraz jezior przymorskich Łebsko i Serbsko.

W przypadku niekorzystnych warunków hydrologicznych w obrębie samego morza i jezior zagrożone może być miasto Łeba oraz przyległa miejscowość Nowęcin gdzie występują gęsto zabudowane osiedla domków jednorodzinnych. Zagrożenie powodziowe na tych terenach dotyczy, więc zarówno samej zabudowy mieszkaniowej jak i całej związanej z nią infrastruktury technicznej i komunalnej (m.in. oczyszczalnia ścieków).Decydujący wpływ ma tutaj niekorzystny układ wiatrów. Przy silnych sztormach i wiatrach wiejących z kierunków północnych i północno-zachodnich może dojść i dochodzi do powodzi sztormowych zalewających ujście rzeki i kanałów portowych oraz spowodować może podniesienie się poziomu wody w jeziorach, które w pewnych okresach pracują na zasadzie zbiorników retencyjnych. Przy dużych stanach wody w jeziorze Łebsko zagrożona jest letniskowa wieś Żarnowska, chroniona wałem przeciwpowodziowym przyjeziornym o długości 4400 m. Ujściem jeziora do morza jest właśnie rzeka Łeba. Tak, więc stany wody w jeziorach Łebsko i Sarbsko ściśle korespondują ze stanami morza Bałtyckiego, a dzieje się tak, dlatego że ujście do morza czynne jest przez cały rok.

Głównymi problemami w prawidłowym zabezpieczeniu przeciwpowodziowym terenów powiatu lęborskiego są: właściwe utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz utrzymanie koryta rzeki Łeby i jej dopływów w stanie technicznym zabezpieczającym prawidłowy spływ wód i lodów. W okresie zimowo-wiosennym spływ wód powierzchniowych dodatkowo utrudnia zamarzanie koryt rzek i kanałów.

Wnioski:

W okresach intensywnych opadów atmosferycznych na terenie powiatu możliwość podtopień występuje praktycznie przez cały rok. Tereny zalewowe nie stanowią większego zagrożenia dla ludności, mogą wyłącznie spowodować straty w gospodarce i własności prywatnej.

 

 1. Upał/susza.

Charakterystyka zagrożenia:

Susza będzie skutkiem długotrwałych okresów bez opadów atmosferycznych i upałów, kiedy maksymalna temperatura dobowa osiąga wartości wyższe niż 30°C. Uciążliwe są okresy, gdy dni upalne trwają przez co najmniej kilka dni.

Skutki upałów i suszy:

 • upały mogą spowodować uszkodzenia nawierzchni dróg wykonanych z masy mineralno – bitumicznej co w konsekwencji może doprowadzić do katastrof komunikacyjnych;
 • przesuszenie gleby i strat w rolnictwie;
 • obniżenie poziomu wód podziemnych i brak wody w studniach przydomowych;
 • wysokie temperatury powodują wysuszenie ściółki leśnej, co zwiększa groźbę pożaru;
 • wielkoobszarowe pożary lasów, które powodują olbrzymie straty materialne
  i katastrofę ekologiczną oraz utrudnienia w korzystaniu z dróg przebiegających przez las oraz w jego pobliżu;
 • niski poziom lustra wody w akwenach wodnych będzie ograniczał możliwość wykorzystania jej do celów gaśniczych;
 • koszty organizacji dowozu wody do miejscowości gdzie jej brakuje;
 • zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

Wnioski:

 • ryzyko wystąpienia upałów i suszy na terenie powiatu jest średnie;
 • największe straty susza powoduje w rolnictwie;
 • skutki suszy dotykają najczęściej rolników, którym należy udzielać pomocy.

 

 1. Silny wiatr (huragan, wichura i trąba powietrzna).

 

Charakterystyka zagrożenia:

Wichurami określa się wiatr, którego prędkość osiąga 75–120 km/godz. Okresem występowania wichur na terenie powiatu lęborskiego są zazwyczaj miesiące jesienne  i wiosenne.

Zmiany klimatyczne powodują, że nad obszarem powiatu może dojść do tak dużych przyspieszeń powietrza (przekraczających 120 km/godz.), że ich siła porównywalna jest
z huraganami typowymi dla strefy podzwrotnikowej.

Wichury i trąby powietrzne są trudne do przewidzenia. Ich gwałtowność i siła jest znacznie większa niż możliwości przeciwstawienia się nim, stąd w trakcie ich wystąpienia powstają ogromne szkody i straty materialne oraz wzrasta ryzyko zejść śmiertelnych.

Skutkami silnych wiatrów mogą być:

 • zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt;
 • zerwania linii wysokiego napięcia i powstanie przerw w dostawach energii elektrycznej;
 • powstanie wiatrołomów na drogach i uniemożliwienie przejazdu;
 • przerwy w komunikacji pasażerskiej i towarowej;
 • zniszczenia upraw;
 • awarie w zakładach pracy związane z uszkodzeniami urządzeń spowodowanymi przez wiatr;
 • utrudnienia w organizacji działań ratowniczych ze względu na trudności
  w dojazdach do rejonów zagrożenia spowodowane wiatrołomami;
 • uszkodzenia budynków, szczególnie poszycia dachowego;
 • katastrofy budowlane
 • zerwanie napowietrznej linii telefonicznej, uszkodzenia stacji przekaźnikowych telefonów komórkowych, co spowoduje braki w łączności telefonicznej.

Wnioski:

 • ryzyko wystąpienia silnych wiatrów na obszarze powiatu jest duże, natomiast trąb powietrznych – średnie;
 • skutki silnych wiatrów mogą być potęgowane przez inne zagrożenia typu: deszcz, wyładowania atmosferyczne;
 • wzrasta częstotliwość występowania silnych wiatrów.

 

 1. Nawalny deszcz (gwałtowne i długotrwałe opady).

 

Charakterystyka zagrożenia:

Nawalny deszcz może wystąpić na terenie całego powiatu.. Deszczowi mogą towarzyszyć burze i silne wiatry.

Skutki nawalnego deszczu:

 • podtopienia terenu w tym: piwnic, łąk i upraw;
 • zakłócenia w komunikacji spowodowane podtopieniami odcinków dróg przebiegających w obniżeniach terenu np. pod wiaduktami;
 • straty materialne;
 • zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, którzy znaleźli się na terenie gdzie gwałtownie wystąpił wysoki poziom wody;
 • zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt.

Wnioski:

 • ryzyko wystąpienia nawalnego deszczu na obszarze powiatu jest duże, szczególnie
  w okresie letnim i jesiennym;
 • największym wtórnym skutkiem nawalnego deszczu jest powódź.

 

 1. Gradobicie.

 

Charakterystyka zagrożenia:

Grad jest opadem atmosferycznym, składającym się z bryłek lodu, o średnicy
0,5 – 5 cm, niekiedy większych.

Skutki zagrożenia:

 • zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt;
 • straty w uprawach polowych i sadowniczych;
 • uszkodzenia pojazdów, budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Wnioski:

 • stopień ryzyka wystąpienia gradobicia na terenie powiatu jest średni i zazwyczaj występuje w okresie jesienno-zimowym;
 • gradobicie spowoduje największe straty w okresie, kiedy rolnicy i sadownicy szykują się do zbioru plonów;
 • obserwuje się, że bryłki lodu mają coraz większe rozmiary i mogą z roku na rok stanowić większe zagrożenie, a tym samym powodować większe straty.

 

 1. Mróz i gołoledź.

 

Charakterystyka zagrożenia:

Bardzo duże spadki temperatury do minus 25ºC po okresach ocieplenia mogą tworzyć na obszarze całego powiatu zjawisko gołoledzi i ślizgawic. Szczególne zagrożenia związane z pojawieniem się gołoledzi mogą powstać na poszczególnych odcinkach dróg w całym powiecie a szczególnie na drogach, na których występuje największe natężenie ruchu – droga wojewódzka nr 214 oraz droga krajowa nr 6.

Skutki mrozów:

 • zgony szczególnie wśród bezdomnych w wyniku przechłodzenia organizmu;
 • utrudnienia w funkcjonowaniu lokalnych społeczności (konieczność zamykania niektórych obiektów np. szkół);
 • awarie: magistrali ciepłowniczych, wodociągów, sieci kanalizacyjnej i linii przesyłowych wysokiego napięcia;
 • przerwy w dostawach: wody, energii elektrycznej i ciepła;
 • obniżenie stanu sanitarno – higienicznego w przypadku braku wody;
 • awarie w oczyszczalniach ścieków;
 • gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i opał;
 • groźba powstania pożarów z powodu nieprzestrzegania zasad ochrony przed pożarem podczas dogrzewania pomieszczeń mieszkalnych;
 • straty w pogłowiu zwierząt;
 • zlodowacenie nawierzchni dróg, zamarzanie wody w niezabezpieczonych przewodach i zbiornikach oraz zniszczenia transportów owoców, warzyw, płynów itp. spowodowane stosunkowo częstymi w strefie nadmorskiej nagłymi (o około 5°C) spadkami temperatur (od temperatury dodatniej do ujemnej).

Skutki gołoledzi:

 • katastrofy drogowe;
 • zakłócenia w komunikacji pasażerskiej i towarowej;
 • zakłócenia w transporcie towarowym;
 • utrudnienia w dojazdach do rejonów zagrożenia dla profesjonalnych sił ratowniczych;
 • zniszczenie linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Wnioski:

 • ryzyko wystąpienia dużych mrozów i gołoledzi na terenie powiatu jest średnie;
 • skutki mrozu mogą potęgować silne wiatry (szczególnie wiejące z kierunków wschodnich).

 

 1. Intensywne opady śniegu.

 

Charakterystyka zagrożenia:

Intensywne opady śniegu stwarzają zagrożenie, kiedy nagle tworzy się, co najmniej  3 cm warstwa śniegu.

Skutki intensywnych opadów śniegu:

 • zagrożenia dla zdrowia i życia pasażerów pojazdów, szczególnie autobusów
   i samochodów osobowych, które utknęły w zaspach;
 • utrudnienia komunikacyjne na drogach związane zarówno z zaspami śnieżnymi jak
  i ze znacznym ograniczeniem widzialności;
 • utrudnienia dla działań służb ratowniczych i komunalnych związane z utrudnieniami dojazdu do miejsce gdzie miały miejsce niebezpieczne zdarzenia;
 • wzrost liczby wypadków na szlakach komunikacyjnych w tym z udziałem pieszych;
 • katastrofa budowlana spowodowana zawaleniem się obiektu pod wpływem ciężaru śniegu i lodu;
 • odcięcie miejscowości od tzw. „świata” powodujące zagrożenie dla egzystencji ludności ze względu na ograniczone możliwości dostępu do ośrodków zdrowia, dostaw lekarstw, żywności i środków higieny osobistej;
 • zerwanie linii wysokiego napięcia pod ciężarem śniegu i powstanie przerw
  w zaopatrzeniu społeczeństwa w energię elektryczną.

Wnioski:

 • ryzyko wystąpienia intensywnych opadów śniegu na terenie powiatu lęborskiego jest średnie;
 • skutki intensywnych opadów śniegu mogą potęgować występowanie nieusuniętej warstwy śniegu;
 • intensywne i długotrwałe opady śniegu mogą spowodować szczególnie trudne warunki egzystencji w małych miejscowościach oddalonych szczególnie od dróg
  z powodu niemożliwości dojazdu;
 • w wyniku opadu śniegu mogą być nieprzejezdne drogi wojewódzkie, powiatowe
  i gminne, z powodu nie wystarczających ilości środków na odśnieżanie;

 

 1. KATASTROFY /zagrożenia cywilizacyjne/

 

 1. Katastrofa budowlana.

 

Charakterystyka zagrożenia:

      Katastrofę budowlaną charakteryzuje zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,
a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. W wyniku katastrofy budowlanej mogą powstać straty sanitarne /ofiary śmiertelne, zranienia i uduszenia spowodowane zagruzowaniem/ i materialne. Wtórnymi skutkami katastrofy budowlanej mogą być: pożary, uwolnienie się gazu, uszkodzenie instalacji elektrycznych i wodociągowych;

Przyczyny powstania katastrofy budowlanej:

 • zły stan techniczny obiektów budowlanych;
 • zastosowanie w wykonawstwie wyrobów budowlanych niedopuszczonych do obrotu
  i powszechnego stosowania w budownictwie;
 • błędy techniczne w trakcie budowy obiektu budowlanego;
 • przyczyny naturalne to: obsunięcia ziemi, zawały i zasypy ziemne, powodzie  i pożary w miejscach składowania gazu bezprzewodowego (punkty wymiany butli, stacje benzynowe);
 • wybuchy wewnątrz budynku (gazu, materiału wybuchowego w przypadku terroryzm);
 • ekstremalne warunki meteorologiczne zwiększające zagrożenie katastrofą takie jak: intensywne opady śniegu, wichury, mrozy, upały;
 • wahający się poziom wód gruntowych, który ma wpływ na stabilność obiektu;
 • awaria techniczna.

Skutki katastrofy budowlanej:

 • zagrożenie dla zdrowia i życia ludności przebywających w obiekcie, w który wystąpiła katastrofa lub w jego pobliżu;
 • zniszczenia budynków użyteczności publicznej i domów mieszkalnych;
 • duże straty materialne;
 • pożar lub skażenia chemiczne w wyniku uszkodzenia urządzeń zawierających niebezpieczne substancje.

Wnioski:

 • ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej na terenie powiatu jest małe;
 • zagrożenia typu budowlanego  dla  mieszkańców  powiatu  mogą  powstać w wynik wybuchów  gazu /nieszczelność  instalacji/ szczególnie  niebezpieczne  dla  osiedli  wielorodzinnych  w  Lęborku, /nieprawidlowa eksploatacja butli gazowych/ w miejscowościach wiejskich;
 • w  sytuacjach  poważnych  uszkodzeń  budynków  mieszkalnych  koniecznym  będzie  zapewnienie  podstawowych  warunków  socjalno – bytowych  dla  poszkodowanych  osób;
 • w wyniku katastrof budowlanych mogą powstać straty sanitarne (ofiary śmiertelne, zranienia i uduszenia spowodowane zagruzowaniem) i materialne;
 • zagrożenia  budowlane  o  różnej  skali  mogą  również  powstać  na  terenie  innych  miejscowości  powiatu  w  wyniku  oddziaływania  sił  natury np. huraganów;
 • przyczyny powstania katastrofy mogą się sumować i zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia tragedii;
 • katastrofy budowlane mogą być zaskakujące co do czasu i miejsca wystąpienia.

 

 1. Katastrofa drogowa/komunikacyjna.

 

Charakterystyka zagrożenia:

Wzrost liczby środków transportowych przy tej samej długości dróg, powoduje zwiększenie zagrożeń bezpieczeństwa na drogach. Problemem pogłębiającym zagrożenie w tego rodzaju transporcie jest wzmożony ruch tranzytowy i turystyczny, szczególnie w sezonie letnim. Najgroźniejsze są kolizje z udziałem autobusów ze względu na ilość możliwych ofiar zdarzenia. Na terenie powiatu do wypadków przyczynia się także ukształtowanie terenu: kręte drogi, strome zjazdy oraz duża ilość skrzyżowań dróg.

Szczególną katastrofą jest sytuacja spowodowana przez kolizję drogową z udziałem pojazdu przewożącego TSP, kiedy następuje uwolnienie substancji niebezpiecznej.

Do dróg samochodowych o bardzo dużym natężeniu ruchu w powiecie lęborskim zalicza się drogę krajową nr 6 – Gdańsk - Szczecin oraz w sezonie letnim drogę wojewódzką nr 214 i 212. W okresie tym na drogach na terenie powiatu notuje się wzmożoną ilość wypadków drogowych.

Przyczyny wystąpienia katastrofy:

 • błędy kierowców: niedostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków;
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, bagatelizowanie zagrożeń;
 • brak doświadczenia oraz brawura młodych kierowców;
 • niekorzystne warunki jazdy (gołoledź, mgła, mokra jezdnia, mokre liście na jezdni);
 • błędy: pieszych (gwałtowne wtargnięcie na jezdnię), rowerzystów i motocyklistów;
 • łamanie przepisów w zakresie transportu niebezpiecznych substancji chemicznych;
 • zły stan techniczny pojazdów poruszających się po drogach;
 • zły stan techniczny nawierzchni dróg;
 • zatrzymywanie pojazdu w miejscu do tego nie przystosowanym.

Skutki katastrofy:

 • ofiary śmiertelne i ranni;
 • duże straty materialne;
 • nieprzejezdność dróg lub czasowe zakłócenia w ruchu drogowym powodujące utrudnienia w dotarciu na miejsce zdarzenia zadysponowanych służb (PSP, policji, karetek pogotowia);
 • pożary: pojazdów, obszarów leśnych, budynków położonych przy szlakach;
 • przyczynienie się do kolejnej katastrofy drogowej (np. karambol);
 • zanieczyszczenie środowiska w wyniku wycieku paliwa.

Wnioski:

 • ryzyko katastrofy drogowej na terenie powiatu jest średnie;
 • liczba ofiar jednej katastrofy drogowej może wynieść do kilku osób;
 • 80 % przewożonych przez obszar powiatu substancji chemicznych stanowi paliwo.

 

 1. Katastrofa kolejowa/komunikacyjna.

 

Charakterystyka zagrożenia:

Katastrofa kolejowa stanowi duże zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia oraz środowiska. Rozróżniamy katastrofy kolejowe w ruchu pasażerskim, towarowym
i towarowym połączonym z uwolnieniem niebezpiecznych substancji chemicznych. Potencjalnym miejscem wystąpienia katastrofy kolejowej może być biegnący przez powiat szlak kolejowy Gdynia-Słupsk.

Przyczyny powstawania zagrożenia:

 • usterki techniczne w taborze (np. niesprawne hamulce);
 • usterki w torze i urządzeniach sygnalizacyjnych;
 • działania zewnętrzne: kradzieże, dewastacja urządzeń sterowania ruchem pociągów, elementów torowiska;
 • kolizja z pojazdem drogowym na przejeździe kolejowym;
 • skutki nagłego pogorszenia się warunków meteorologicznych (mgła, intensywne opady śniegu, upał lub mróz);
 • pożar, zamach terrorystyczny;
 • błędy ludzi.

Skutki zagrożenia:

 • niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi;
 • skażenie powierzchni ziemi;
 • skażenie powietrza, konieczność ewakuacji ludzi;
 • zniszczenie mienia znacznej wartości;
 • powstanie pożaru: taboru, budynków, obszarów leśnych;
 • czasowe zakłócenia w ruchu kolejowym i drogowym;
 • zniszczenie infrastruktury kolejowej.

Wnioski:

 • ryzyko wystąpienia katastrofy kolejowej na ternie powiatu lęborskiego jest małe.

 

3. AWARIE TECHNICZNE /zagrożenia cywilizacyjne/

 

 1. Awaria techniczna sieci elektroenergetycznej.

 

Charakterystyka zagrożenia:

Awarie sieci elektroenergetycznej są spowodowane samoistnymi uszkodzeniami elementów sieci, działaniem osób trzecich, oddziaływaniem czynników pogodowych.

Przerwanie dostaw energii powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu społeczeństwa, administracji publicznej i zakładów pracy. Najgroźniejszym zdarzeniem mogą być rozległe awarie systemu „blackout” i zmasowane awarie sieci elektroenergetycznej, które powodują niesprzyjające czynniki pogodowe (klęski żywiołowe), powodujące poważne zakłócenia w dostawach energii elektrycznej na większych obszarach.

Przyczyny wystąpienia:

 • do najczęstszych przyczyn awarii należą czynniki pogodowe: huraganowe wiatry, intensywne opady śniegu, osadzająca się na drutach szadź;
 • rozległa awaria systemowa „blackout” może być także następstwem oddziaływania bardzo niskich temperatur lub wystąpienia stanu głębokiego deficytu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym;
 • awaria może powstać w wyniku zaburzenia lub uszkodzenia systemów: informatycznych, telekomunikacyjnych, monitorowania i sterowania lub ataku terrorystycznego;
 • niskie temperatury mogą powodować zatrzymanie pracy kopalni węgla (zamarzanie węgla na taśmociągach) i utrudnienia dostaw węgla kamiennego dla elektrowni systemowych. Awaria tego rodzaju może oznaczać brak możliwości dostaw energii w okresie nawet kilku dni.

Skutki awarii systemu energetycznego

 • zakłócenie funkcjonowania lokalnych społeczności w wyniku przerw w dostawach energii elektrycznej (brak oświetlenia ulic i groźba wypadków, zatrzymanie procesów technologicznych, przerwanie dostaw wody, zatrzymanie pracy przepompowni itp.);
 • duże straty materialne w infrastrukturze technicznej energetyki i wysokie koszty ich usunięcia;
 • trudności w prowadzeniu działań ratowniczych;
 • wyłączenie systemów ochrony obiektów;
 • utrudniona ochrona cennych dóbr materialnych w związku z wyłączeniem urządzeń alarmowo/zabezpieczających.

Wnioski

 • ryzyko wystąpienia na terenie powiatu awarii systemu energetycznego jest duże;
 • awaria energetyczna niesie za sobą wiele skutków, które w niesprzyjających warunkach mogą wywoływać wtórne zagrożenia (wypadki drogowe, awarie
  w zakładach pracy, rozkradanie mienia).
 1. Awaria techniczna zasilania w wodę.

Charakterystyka zagrożenia:

Awaria zasilania w wodę może powstać w wyniku zakłócenia funkcjonowania ujęć wody lub magistrali i rurociągów. Przerwy w dostawach wody dla ludności oraz zakładów pracy mogą spowodować dodatkowe zagrożenia (brak wody do gaszenia pożaru, pogorszenie stanu sanitarno-epidemiologicznego).

Przyczyny powstawania awarii:

 • najczęstszymi przyczynami awarii jest błąd człowieka;
 • niekorzystne warunki meteorologiczne (np. silne mrozy);
 • awarie urządzeń technicznych w ujęciach wody;
 • przerwy w dostawach energii elektrycznej trwające powyżej 12 h;
 • skażenie wody w zbiornikach, z których pobierana jest woda przez stacje wodociągów;
 • akt terrorystyczny.

Skutki awarii zasilania w wodę

 • zagrożenia dla życia i zdrowia ludności;
 • konieczność zorganizowania awaryjnego dowożenia wody;
 • trudności w gaszeniu pożarów z użyciem wody;
 • obniżenie stanu sanitarno – higienicznego w miejscowościach pozbawionych wody przez dłuższy czas;
 • wypływająca z uszkodzonego wodociągu woda może zniszczyć lub uszkodzić odcinek drogi i wyłączyć go z ruchu;
 • katastrofy ekologiczne spowodowane awariami w oczyszczalniach ścieków;
 • duże straty materialne.

Wnioski

 • ryzyko wystąpienia awarii zasilania w wodę na terenie powiatu jest średnie;

 - awaria zasilania w wodę niesie za sobą wiele skutków, które w niesprzyjających     warunkach nakładają się i powodują dodatkowe zagrożenia.

 

 1. Awaria techniczna sieci ciepłowniczej.

 

Charakterystyka zagrożenia:

Awaria sieci ciepłowniczej ma miejsce wówczas, kiedy występuje nieplanowana długotrwała (co najmniej 8 godzin) przerwa w dostawach ciepła.

Szczególnie tragiczne skutki awarii mają miejsce podczas silnych mrozów.

Przyczyny wystąpienia:

 • zły stan techniczny urządzeń ciepłowniczych;
 • wady materiałowe rur przesyłowych ciepła;
 • uszkodzenia rurociągu ciepłowniczego podczas nieostrożnego wykonywania prac ziemnych;
 • niekorzystne warunki atmosferyczne – mróz;
 • terroryzm, sabotaż;
 • kradzież elementów sieci;
 • działanie substancji chemicznych i prądów błądzących oraz korozji;
 • zalewanie sieci ciepłowniczych w kanałach wodami gruntowymi.

Skutki awarii sieci ciepłowniczej:

 • zakłócenia produkcji w zakładach przemysłowych;
 • czasowe zakłócenia w dostawie ciepła do gospodarstw domowych i wzrost zachorowań, szczególnie w okresie jesieni, zimy i wiosny; problemy z ogrzewaniem budynków użyteczności publicznej i ograniczenie możliwości ich funkcjonowania a zwłaszcza: placówek służby zdrowia.
 • podmycie (wypłukanie gruntu) pod jezdniami i chodnikami w miejscach przebiegu sieci;
 • niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi w wyniku poparzenia;
 • zniszczenie mienia znacznej wartości.

Wnioski:

 • na terenie powiatu występuje szereg osiedlowych sieci ciepłowniczych jednak ryzyko wystąpienia awarii tych sieci jest małe;
 • awaria sieci ciepłowniczej niesie za sobą wiele skutków, które w niesprzyjających warunkach nakładają się i mogą potęgować zagrożenie.

 

 1. Awaria techniczna sieci gazowej.

 

Charakterystyka zagrożenia:

Awaria sieci gazowej może powstać w wyniku rozszczelnienia się gazociągu lub uszkodzenia urządzeń w stacjach gazowych. Awarii towarzyszy nieplanowy wyciek gazu i stwarzanie niebezpieczeństwa wybuchu oraz pożaru.

Przyczyny wystąpienia:

 • uszkodzenia podczas nieostrożnego prowadzenia prac ziemnych;
 • zły stan techniczny sieci gazowej;
 • wady materiałów, z których wykonana jest sieć gazowa;
 • skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne;
 • terroryzm, sabotaż;
 • kradzież elementów sieci;
 • kradzież gazu z gazociągu;
 • korozja gazociągów;
 • błędy ludzi obsługujących sieć gazową.

Skutki awarii sieci gazowej:

 • niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi (zwłaszcza podczas wybuchów);
 • zniszczenie mienia znacznej wartości;
 • zakłócenia produkcji w zakładach przemysłowych;
 • czasowe zakłócenia w dostawie gazu do gospodarstw domowych;
 • problemy z ogrzewaniem obiektów z wykorzystaniem gazu ziemnego;
 • zagrożenie dla środowiska.

Wnioski:

 • ryzyko wystąpienia awarii sieci gazowej w powiecie lęborskim jest małe;
 • jako średnie należy ocenić ryzyko wywołania katastrofy budowlanej w wyniku niewłaściwej eksploatacji bądź usterek technicznych butli gazowych szeroko stosowanych na terenie powiatu;
 • w wyniku nieszczelności instalacji gazowych istnieje również możliwość zatrucia gazem.

 

 1. POŻAR.

 

Charakterystyka zagrożenia:

Zagrożenie dużymi pożarami w powiecie lęborskim jest możliwe ze względu na występowanie wielu kompleksów leśnych, zwartej starej zabudowy miejskiej w Lęborku i Łebie, duże natężenie przewozu materiałów niebezpiecznych przez miasta i wsie powiatu transportem drogowym i kolejowym, dużą ilość gospodarstw rolnych oraz zakładów pracy - zwłaszcza magazynów i składów z materiałami łatwopalnymi;

Duży wpływ na zagrożenie mogą mieć również wysokie temperatury w okresach letnich /susze/. Mogą one być przyczyną powstania ognisk pożarów przestrzennych kompleksów leśnych w pasie nadmorskim oraz w południowej części powiatu.

Do najbardziej zagrożonych należą lasy leśnictw: Małoszyce, Pogorzelice, Janowice, Wrzeście, Stęknica, Maszewo;

Wysokie temperatury w okresach letnich, mogą być również przyczyną powstania pożarów przestrzennych łąk torfowych i wrzosowisk. Do miejsc najbardziej zagrożonych pożarami należą: Górki - Poraj, Krakulice /gmina Wicko/, Chocielewko, Krępa, Leśnice /gmina Nowa Wieś Lęborska/, oraz okolice Lęborka;

Pożary obiektów produkcyjnych i magazynów – w tym duże stacje benzynowe położone w centrum i na obrzeżach miejscowości mogą powodować zagrożenie pożarowe dla znacznej liczby ludności zamieszkałej w ich pobliżu.

W powiecie dominują obiekty zaliczane do ZL IV, ZL III i ZL V – obiekty zamieszkania zbiorowego /budynki biurowe, hotele, obiekty służby zdrowia, lokale handlowo-usługowe/, które stanowią 70%. Na drugim miejscu są obiekty ZL I – obiekty użyteczności publicznej, w których przebywają ludzie w grupach powyżej 50 osób jak: dyskoteki, sale widowiskowe i zabawowe, lokale gastronomiczne, kina itp. – 24%.

Przyczyny powstawania pożaru:

 • lekceważenie przepisów ochrony przeciwpożarowej;
 • nieostrożność ludzi przy: posługiwaniu się ogniem otwartym i substancjami łatwopalnymi oraz biwakowaniu i prowadzeniu prac w pobliżu lasu, w tym: wypalanie pozostałości roślin na polach;
 • nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych;
 •  podpalenia umyślne, w tym akty terroru;
 • samozapalenie (biologiczne, chemiczne);
 • wady urządzeń instalacji elektrycznych, w szczególności przewody elektryczne, osprzęt oświetlenia;
 • robienie prowizorycznych urządzeń grzewczych, szczególnie w okresie, kiedy występują niskie temperatury powietrza;
 • wady urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe, gazowe i stałe;
 • wyładowania atmosferyczne;
 • elektryczność statyczna;

Skutki pożaru

 • zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt;
 • duże straty materialne;
 • ludzie tracą dorobek całego życia;
 • czasowe zakłócenia w funkcjonowaniu administracji i instytucji użytku publicznego;
 • konieczność ewakuacji ludzi z obszaru, gdzie występuje zagrożenie;
 • katastrofa ekologiczna spowodowana bezmyślnym wypalaniem traw;
 • pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dla ludzi, którzy utracili dach nad głową;
 • utrudnienia w transporcie, szczególnie przez obszary leśne objęte ogniem.

Wnioski:

 • ryzyko wystąpienia pożaru w powiecie jest duże;
 • największe straty mogą spowodować pożary przestrzenne lasów i zwartej zabudowy,

 

5. SKAŻENIA.

 

 1. Skażenia chemiczne.

 

Charakterystyka zagrożenia

Skażenia mogą być następstwem: poważnej awarii w zakładach pracy wykorzystujących niebezpieczne środki chemiczne, stwarzając lokalne niebezpieczeństwo obejmujące rejon zakładu i obszar do niego przyległy oraz możliwość jednostkowego porażenia od kilkudziesięciu do kilkuset ludzi.

Szczególnie groźne może być uwolnienie się niebezpiecznych środków chemicznych  w czasie transportu kolejowego bądź drogowego w wyniku awarii cystern w rejonach gęsto zaludnionych wzdłuż tras: kolejowej: Gdańsk - Lębork – Słupsk, drogowych: Gdańsk - Lębork - Słupsk, Lębork - Bytów, Lębork - Kościerzyna.

Możliwość skażenia chemicznego rybaków i sprzętu rybackiego podczas połowów oraz ludności /w tym turystów/, stwarzają bojowe środki trujące /iperyt/ zatopione podczas ostatniej wojny w obszarze Morza Bałtyckiego;

Innym rodzajem zagrożenia chemicznego dla obszaru powiatu są skażenia wód i gruntów spowodowane rozlewami produktów naftowych w wyniku awarii tankowców na szlaku trasy żeglugowej do Gdańska i Gdyni /pas nadmorski/, katastrof drogowych  w pobliżu rzek i cieków wodnych.

Przyczyny powstawania zagrożenia.

 • katastrofy komunikacyjne połączone z uwolnieniem się niebezpiecznych substancji chemicznych;
 • błędy ludzkie przy przeładunku substancji niebezpiecznych;
 • niewłaściwe składowanie i magazynowanie substancji chemicznych;
 • awarie instalacji przemysłowych spowodowane błędami ludzkimi oraz powstające z przyczyn niezależnych od człowieka;
 • niesprzyjające warunki atmosferyczne (kierunek wiatru, wyładowania atmosferyczne, nagłe zmiany temperatury) ułatwiające rozprzestrzenianie się zagrożenia w otoczeniu miejsca awarii;
 • uwalnianie się bojowych środków trujących pozostałych po II wojnie światowej;
 • działalność terrorystyczna.

Skutki zagrożenia.

 • zatrucia i skażenia ludności oraz środowiska (powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych, powierzchni ziemi i wód gruntowych);
 • konieczność izolacji terenu, na którym wystąpiło skażenie;
 • konieczność hospitalizacji osób, które uległy zatruciu lub skażeniu;
 • czasowe utrudnienia w komunikacji samochodowej w przypadku powstania skażeń na drodze;
 • czasowe ograniczenie funkcjonowania zakładów pracy;
 • konieczność wykonywania określonych zabiegów sanitarnych;
 • konieczność badania gleby, wody, powietrza po przeprowadzeniu działań ratowniczych w celu ustalenia stopnia zagrożenia;
 • konieczność wyłączenia z upraw skażonych gruntów rolnych;
 • zniszczenie środowiska na skutek pożarów obszarowych, będących wynikiem zaistnienia poważnej awarii;
 • konieczność zamknięcia ujęć wód.

Wnioski:

 • ryzyko wystąpienia skażenia chemicznego na terenie powiatu jest małe;
 • 80% przewożonych drogami powiatu substancji chemicznych stanowi paliwo;

 

 1. Skażenia promieniotwórcze.

 

Charakterystyka zagrożenia

Skażenie promieniotwórcze jest to zanieczyszczenie powietrza, wód, gleby, ciała ludzkiego, przedmiotów substancjami promieniotwórczymi.

Opady promieniotwórcze są to produkty rozszczepienia oraz naturalne nuklidy promieniotwórcze unoszone ruchem powietrza i opadające na ziemię najczęściej jako składnik opadów atmosferycznych; szczególnie groźne są sztuczne opady promieniotwórcze powstałe głównie w wyniku wybuchów jądrowych w atmosferze  i dużych awarii reaktorów jądrowych (np. 1986 w Czarnobylu). Powodują one bezpośrednie napromienienie ludzi (choroba popromienna).

Zdarzenie radiacyjne – sytuacja związana z zagrożeniem promieniowaniem jonizującym wymagająca podjęcia działań w celu ochrony pracowników lub ludności.

Przyczyny powstawania zagrożenia.

 • awarie elektrowni atomowych w sąsiednich państwach;
 • katastrofy komunikacyjne powstałe podczas transportu materiałów promieniotwórczych;
 • niewłaściwe zabezpieczanie odpadów promieniotwórczych;
 • niewłaściwe zabezpieczenie miejsc przechowywania otwartych źródeł promieniowania jonizującego;
 • awarie otwartych źródeł promieniowania jonizującego spowodowane błędami ludzkimi oraz powstające z przyczyn niezależnych od człowieka;
 • niekompetencja osób pracujących przy źródłach promieniowania jonizującego;
 • próby przemytu materiałów promieniotwórczych przez granicę państwa;
 • działalność terrorystyczna.

Skutki zagrożenia.

 • choroba popromienna u ludzi eksponowanych na wysokie dawki promieniowania jonizującego;
 • skażenie wody, gleby i powietrza (może nastąpić w wyniku przedostania się substancji promieniotwórczych do powietrza atmosferycznego, ujęć wody pitnej, wód morskich i śródlądowych, w wyniku skażenia artykułów rolno – spożywczych, rozprzestrzeniania się ww. substancji z wodą popowodziową);
 • skażenie promieniotwórcze obiektów, w których doszło do awarii źródeł promieniowania jonizującego (np. bomby kobaltowe używane w diagnostyce).

Wnioski:

 • ryzyko wystąpienia skażeń promieniotwórczych na obszarze powiatu jest bardzo małe;
 • na obszarze powiatu nie występują obiekty kategorii pierwszej (stwarzające zagrożenie skażenia promieniotwórczego).
 • skażenie obszaru powiatu substancjami promieniotwórczymi jest możliwe w następujących sytuacjach: awarii w elektrowniach jądrowych położonych poza obszarem naszego kraju, nielegalnego przewożenia substancji promieniotwórczych.

 

6. EPIDEMIE.

 

 1. Epidemie chorób zakaźnych u ludzi.

 

Ogólna charakterystyka zagrożenia

Epidemia może objąć obszar całej powiatu. Jej skutki dotkną szczególnie duże skupiska ludzi. Chorobami zakaźnymi, które mogą wystąpić w powiecie są: wąglik, błonica, krztusiec, cholera, dżuma, czerwonka bakteryjna, dur brzuszny, ospa, gorączka krwotoczna, tężec, gronkowiec, grypy.

Epidemie mogą rozwinąć się w wyniku skażenia wody pitnej w ujęciach wodnych, kąpieliskach oraz w wyniku skażenia artykułów rolno-spożywczych.

Ruch handlowy i turystyczny /krajowy i międzynarodowy/ stwarza możliwość przenoszenia bakterii, wirusów i toksyn na obszar powiatu.

Przyczyny wystąpienia zagrożenia:

 • łamanie nakazów i zakazów;
 • niewłaściwe zabezpieczenie biologicznych odpadów niebezpiecznych;
 • nieprzestrzeganie programu szczepień ochronnych;
 • nieświadomość i zaniedbania ze strony osób chorych zakaźnie;
 • awarie instalacji sanitarnych;
 • zaniedbania służb komunalnych i użytkowników nieruchomości w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarnego;
 • zaniedbania służb medycznych odpowiedzialnych za zabezpieczenie opieki medycznej.

Skutki epidemii:

 • dezorganizacja funkcjonowania lokalnych społeczności włącznie z ograniczeniem swobód obywatelskich;
 • dodatkowe wydatki związane z zakupem szczepionek dla dzieci i osób grupy ryzyka oraz zorganizowania warunków izolacji lub kwarantanny;
 • konieczność hospitalizacji dużej liczby pacjentów w przypadku epidemii chorób zakaźnych wymagających leczenia szpitalnego;
 • konieczność zorganizowania warunków izolacji lub kwarantanny poprzez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje;
 • czasowe ograniczenie w ruchu osobowym;
 • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy;
 • czasowe trudności w dostawie mediów (wody, prądu, gazu oraz ciepła);
 • czasowe trudności w zaopatrzeniu ludności w podstawowe artykuły oraz leki;
 • prowadzenie zakazu organizowania widowisk, zgromadzeń i innych skupisk ludzkich;
 • konieczność wykonywania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych i innych;
 • konieczność wprowadzenia określonych szczepień ochronnych;
 • konieczność udostępniania nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych.

Wnioski:

 • wiele czynników sprzyja powstawaniu ognisk epidemiologicznych związanych choćby z okresową zachorowalnością ludności powiatu na choroby związane np. z porą roku lub pogarszającą się pogodą, jednak ryzyko wystąpienia epidemii chorób zakaźnych jest średnie;
 • szczególne utrudnienia przy walce z chorobą mogą powstać w przypadku wystąpienia zachorowań wśród służb medycznych i innych służb ratowniczych.

 

 1. Zatrucia pokarmowe.

 

Ogólna charakterystyka zatrucia pokarmowego

Zatrucie pokarmowe mogą mieć charakter zakaźny, inwazyjny lub toksyczny, którego przyczyną było spożycie skażonej żywności lub wody. Zatrucia pokarmowe mogą wystąpić na terenie całego powiatu.

Największe zagrożenie zatrucia pokarmowego występuje w okresie letnim w rejonach o dużym nasileniu ruchu turystyczno-wczasowym jak Łeba, gm. Wicko, Lębork – mogą wystąpić masowe zachorowania ludności spowodowane między innymi błędami w zbiorowym żywieniu.

Przyczyny wystąpienia zatrucia pokarmowego

 • niska świadomość społeczeństwa o groźbie zatrucia pokarmowego;
 • łamanie zakazów w zakresie nabywania i spożywania artykułów z nieznanego źródła;
 • wtórne skutki klęsk żywiołowych (powodzie, susze);
 • nieprzestrzeganie wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać niektóre obiekty (ujęcia wody, zakłady produkujące żywność), placówki handlowe  i usługowe;
 • niewłaściwe zabezpieczenie biologicznych odpadów niebezpiecznych;
 • zaniedbania służb komunalnych oraz użytkowników nieruchomości odpowiedzialnych za utrzymanie właściwego stanu sanitarnego;
 • awarie instalacji sanitarnych spowodowane błędami ludzkimi (ujęcia wodne, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody);
 • nie przestrzeganie przepisów sanitarnych przez turystów.

Skutki zatrucia pokarmowego

 • dezorganizacja funkcjonowania lokalnych społeczności włącznie z ograniczeniem swobód obywatelskich;
 • konieczność wykonywania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiążę się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych  i innych;
 • utrudnienia w funkcjonowaniu administracji i służb ratunkowych – zapewnienie warunków hospitalizacji chorych.

Wnioski

 • ryzyko wystąpienia zatrucia pokarmowego na terenie powiatu jest duże;
 • najtrudniejsza sytuacja kryzysowa może wystąpić w przypadku skażenia wody
  w wodociągach i w okresie letniego sezonu turystycznego.

 

 1. Epidemie chorób zakaźnych u zwierząt.

 

Ogólna charakterystyka chorób zakaźnych zwierząt:

Zachorowania zwierząt mogą mieć miejsce na terenach rolniczych (hodowlanych),
a szczególnie tam gdzie występują zwierzęta pochodzące z różnych obszarów.

Choroby zakaźne mogą być zawleczone do kraju z sąsiednich państw.

Najgroźniejsza sytuacja powstaje wtedy, kiedy przenoszone są choroby i zakażenia ze zwierząt na ludzi.

Przyczyny wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt:

 • skażenie środowiska i pasz zanieczyszczeniami biologicznymi (bakteryjnymi; grzybiczymi i pasożytniczymi);
 • w wyniku klęsk żywiołowych – powodzi, upału;
 • zaprzestanie działań profilaktycznych (organizacja szkoleń dla hodowców
  i szczepienia ochronne);
 • nie przestrzeganie przez hodowców nakazów dotyczących: przeglądów zwierząt, oczyszczania, odkażania i dezynfekcji miejsc przebywania zwierząt, mięsa  i środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz niejadalnych produktów zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, a także oczyszczania i odkażania środków transportu.

Skutki chorób zakaźnych u zwierząt:

 • narażenie zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt;
 • koszty wycofania z handlu i utylizacji skażonej żywności;
 • utrudnienia w zaopatrzeniu ludności w przetwory mięsne i nabiał;
 • koszty realizacji przedsięwzięć przeciwepizootycznych (maty nasiąknięte środkami dezynfekcyjnymi, tablice informujące o zagrożeniu);
 • ograniczenia w ruchu osobowym;
 • wprowadzenie zakazu organizowania: spędów, targów, wystaw zwierząt, polowań
  i odłowów;
 • wprowadzenie zakazu obrotu towarami, zwłokami zwierzęcymi, surowcami
  i produktami rolnymi, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej;
 • koszty likwidacji stad, wśród których wykryto chore zwierzęta.

Wnioski:

 • ryzyko wystąpienia choroby zakaźnej u zwierząt jest małe;
 • najtrudniejsza sytuacja powstaje, gdy zatrute mięso w postaci przetworów mięsnych trafiło do ludzi.

 

 1. ZAKŁÓCENIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO.

 

Charakterystyka zagrożenia:

Głównymi zdarzeniami zakłócającymi bezpieczeństwo i porządek publiczny są protesty społeczne oraz zakłócenie bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich i imprez masowych.

Do zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego może dojść w wyniku protestu grup społecznych nie zadowolonych z warunków pracy i płacy. Możliwe są również zbiorowe zakłócenia porządku publicznego o różnej skali /zamieszki, burdy uliczne/ prowadzące do dewastacji i niszczenia mienia, stwarzające zagrożenie życia i zdrowia dla wielu ludzi oraz wywołujące panikę wśród lokalnej społeczności

Głównymi przyczynami zakłóceń porządku i bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich i imprez masowych mogą być:

 • zadawnione porachunki pomiędzy kibicami;
 • złe zabezpieczenie imprezy np. dopuszczanie do spożywania alkoholu;
 • źle funkcjonujące służby porządkowe;

Skutki zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • zagrożenia  zdrowia osób protestujących oraz postronnych;
 • okupacja obiektów użyteczności publicznej;
 • niszczenie mienia publicznego i prywatnego;
 • blokady dróg;
 • zakłócanie przebiegu imprez sportowych przez pseudokibiców;
 • duże straty materialne;
 • zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu lokalnych społeczności;

Wnioski:

 • ryzyko wystąpienia zdarzenia o charakterze protestów społecznych na terenie powiatu jest bardzo małe i będzie ograniczać się najprawdopodobniej do blokad dróg i budynków administracyjnych;
 • bardziej realne są zbiorowe zakłócenia porządku publicznego o różnej skali /zamieszki, burdy uliczne/ prowadzące do dewastacji i niszczenia mienia, stwarzające zagrożenie życia i zdrowia dla wielu ludzi oraz wywołujące panikę wśród lokalnej społeczności w wyniku źle zorganizowanych imprez masowych
  i działania pseudokibiców piłkarskich.

 

 1. TERRORYZM.

 

Ogólna charakterystyka zagrożenia

Terroryzm jest formą działalności ugrupowań ekstremistycznych, które za pomocą zabójstw, zagrożeń śmiercią, mordów politycznych, porywania zakładników, uprowadzeń samolotów i innych środków, potępionych przez społeczność międzynarodową usiłują zwrócić uwagę opinii publicznej na wysuwane przez siebie hasła lub wymusić na rządach państw określone ustępstwa albo świadczenia na swoją korzyść.

W ostatnich latach zagrożenie to nabrało szczególnego znaczenia i w coraz większym stopniu stanowi realną groźbę jego wystąpienia. Zmiany polityczne zachodzące na świecie a szczególnie międzynarodowe konflikty doprowadziły do drastycznych podziałów narodów świata, co sprzyja działalności terrorystom.

Przyczyny powstawania zagrożenia

 • niezadowolenie skrajnych ugrupowań;
 • wymuszanie przez terrorystów poparcia dla ich działań.

Skutki zagrożenia

 • duża ilość zabitych i rannych;
 • duże straty materialne;
 • zakłócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • utrudnienia dla funkcjonowania transportu, w tym ratowniczego;
 • zakłócenia w funkcjonowaniu lokalnych społeczności spowodowane przerwami w dostawach wody, gazu i energii elektrycznej.

Następstwami zagrożeń czynnikami wysoko zakaźnymi i bioterroryzmem będą:

 • zachorowania ludności na choroby wywołane przez bakteryjne i wirusowe czynniki etiologiczne oraz toksyny bakteryjne, roślinne i zwierzęce,
 • zatrucia pokarmowe ludności wywołane przez bakteryjne i wirusowe czynniki etiologiczne,
 • zachorowania wśród zwierząt wywołujące schorzenia takie jak: pryszczyca, bruceloza, gorączka doliny Rift, pomór świń, rzekomy pomór drobiu, księgosusz,
 • epidemie chorób zakaźnych z dużą ilością ofiar śmiertelnych,
 • zakłócenia funkcjonowania lokalnych społeczności,
 • duże straty materialne.

Wnioski:

 • ryzyko wystąpienia zamachu terrorystycznego w powiecie jest małe;
 • z uwagi jednak na coraz częstsze wykrywanie w województwie materiałów wybuchowych i broni nielegalnie przechowywanych i sprzedawanych, należy liczyć się z  możliwością dokonywania na obszarze powiatu aktów terroru polegających na:
 • zdetonowaniu ładunku wybuchowego w miejscu publicznym /obiekcie komunikacyjnym, pojeździe mechanicznym, obiekcie administracyjnym, szpitalu itp./ powodując tym samym zagrożenie dla życia i zdrowia wielu ludzi oraz zakłócenia w funkcjonowaniu administracji i komunikacji w powiecie;
 • zdetonowaniu ładunku wybuchowego w obiekcie z niebezpiecznymi środkami chemicznymi powodując możliwość porażenia wielu ludzi;
 • skażenia ujęć wody /lub żywności/ wysokotoksycznymi substancjami chemicznymi, powodując zagrożenie dla ludności /“metoda mikrokapsułkowania substancji toksycznych” - trudne ich wykrycie/;
 • zagrożenia czynnikami wysoko zakaźnymi i bioterroryzmem może wystąpić w każdym miejscu i o każdej porze. Na masowe zachorowania szczególnie narażone są duże skupiska ludzi. Największe prawdopodobieństwo zakażenia może wystąpić
  w miejscach publicznych takich jak: szkoły, przedszkola, budynki administracji ogólnej, markety, zakłady przemysłowe, ośrodki zbiorowego żywienia.

 

II. Ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń na terenie powiatu lęborskiego.

 

Z oceny zagrożenia powiatu lęborskiego wynika, że największym źródłem ryzyka ich prawdopodobieństwa i częstości wystąpienia są:

 1. wypadki komunikacyjne (drogowe),
 2. pożary lasów, upraw i obiektów rolniczych,
 3. pożary mieszkań i obiektów użyteczności publicznej,
 4. pożary obiektów przemysłowych,
 5. klęski naturalne spowodowane przez wichury,
 6. zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi, ściekami przemysłowymi, toksycznymi odpadami wód i gleby,
 7. podtopienia spowodowane intensywnymi opadami deszczu i powodzią,
 8. klęski naturalne spowodowane atakiem zimy,
 9. zakłócenia porządku publicznego,
 10. epidemie, epizootie.

 

III. Wnioski z oceny zagrożenia.

 

Wielkość strat sanitarnych będzie uzależniona od miejsca zdarzenia i ilości osób, jakie znalazły się w rejonie porażenia, zniszczonym obiekcie lub środku komunikacji.

Miejsce zdarzenia (osiedla mieszkaniowe, szlaki komunikacyjne, hale produkcyjne, w których znajdują się instalacje wypełnione niebezpieczną substancją np. amoniakiem, magazyny paliw i materiałów łatwopalnych, oczyszczalnie ścieków, teren gdzie przebiegają instalacje: gazowe, ciepłownicze i elektryczne) może powodować powstanie wtórnych skutków awarii, katastrof i dodatkowych zagrożeń oraz strat.

Największe prawdopodobieństwo powstania sytuacji kryzysowych i dużych strat występuje na obszarze miasta Lęborka.

Katastrofy, awarie i klęski żywiołowe, jakie mogą powstać na obszarze powiatu lub w pobliżu jego granic będą miały charakter lokalny. W wyniku klęsk żywiołowych mogą nastąpić przerwy w dostawach energii elektrycznej, ciepła i wody oraz może dojść do zatarasowania dróg przez wiatrołomy oraz odcięcie od świata miejscowości  w wyniku długotrwałych opadów śniegu.

W skrajnych przypadkach, a szczególnie przy masowych stratach sanitarnych, lokalne służby ratownictwa medycznego będą wymagały wsparcia w zakresie transportu medycznego (łącznie ze śmigłowcem) oraz przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów chirurgicznych.

Powiat Lęborski nie jest w stanie zapewnić pełnej realizacji zadań ratowniczych w zakresie:

 •  ratownictwa radiacyjnego;
 •  ratownictwa chemicznego;
 •  katastrof kolejowych;
 •  katastrof w ruchu morskim /skażenie środowiska/;
 •  terroryzm i rozboje o dużej skali.