• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Wspólna Metoda Oceny (CAF)

 

 

Starostwo Powiatowe w Lęborku zakwalifikowane zostało do udziału w projekcie pn.”Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF)w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. w Poznaniu.

Celem projektu jest: upowszechnianie wiedzy na temat modelu CAF, będącego instrumentem kompleksowego zarządzania jakością oraz przeprowadzenie przy pomocy narzędzi metody CAF 2006 samooceny w 80 jednostkach samorządu terytorialnego pilotażowych z terenu całej Polski.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V ”Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.2. „Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej”. Udział w projekcie jest nieodpłatny

Wdrożenie Wspólnej Metody Oceny ( CAF) w Starostwie Powiatowym w Lęborku umożliwi identyfikację mocnych stron naszego urzędu oraz obszarów wymagających doskonalenia jak również pomoże wprowadzić usprawnienia zarządcze. Dzięki tak zwanej samoocenie wyznaczony zespół dokona całościowego przeglądu funkcjonowania Starostwa ,wg obowiązujących w tym modelu kryteriów, poddając analizie wyniki jego działalności oraz potencjał organizacyjny.

Wdrożenie przebiegać będzie w oparciu o 10 kroków doskonalenia , podzielonych na trzy fazy:

Faza I:

Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny,

Krok 2 : Upowszechnianie informacji o procesie samooceny

Faza II:

Krok 3: Utworzenie grupy samooceny

Krok 4: Organizacja szkoleń

Krok 5: Przeprowadzenie samooceny,

Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny

Faza III:

Krok 7: Sporządzenie projektu planu samooceny

Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia

Krok 9: Realizacja planu doskonalenia

Krok 10: Planowanie następnej samooceny CAFLębork, 2010.05.10

Informacja o przebiegu prac nad wdrożeniem w Starostwie Powiatowym w Lęborku Wspólnej Metody Oceny CAF
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac Grupa samooceny, powołana Zarządzeniem Starosty Lęborskiego, w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2010 r. realizowała zadania określone w projekcie ”Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z umową NRU09077/U/26 w sprawie realizacji ww. projektu w dniu 11 marca 2010 r. w ramach usług doradczych odbyło się spotkanie kierownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku i Grupy samooceny z konsultantem.

Po spotkaniu Grupa przystąpiła do zbierania tzw. dowodów uzasadniających spełnienie przez Starostwo Powiatowe w Lęborku wymogów Modelu CAF.

W dniach 8 i 9 kwietnia 2010 r. Grupa samooceny Starostwa wspólnie z Grupami samooceny Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz w Wicku wzięła udział w warsztatach inicjujących nt. metody CAF w Łebie, na których dokonała oceny zebranych dowodów.