Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego podpisany!

Kontrakt Terytorialny (KT) to nowy instrument koordynacji działań administracji rządowej i samorządu, służący uzgodnieniu przez rząd i władze regionu najważniejszych celów i przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz objętego nim województwa. Po wynegocjowaniu z Komisją Europejską programów regionalnych, do KT zostaną wprowadzone zapisy dotyczące zasad ich realizacji.

Uroczystość zawarcia Kontraktu Terytorialnego (KT) dla Województwa Pomorskiego odbyła się 19 grudnia 2014 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Porozumienie dla Pomorza rząd przyjął 14 listopada 2014 r. Następnie zatwierdził go Zarząd Województwa. Jego podpisanie przez minister infrastruktury i rozwoju Marię Wasiak oraz marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, stanowi zwieńczenie procesu negocjacji. Szacuje się, że w skali całego kraju w latach 2014-2023, zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych, na działania z zakresu polityki rozwoju, może wynieść ok. 400 mld zł, w tym na Pomorzu ok. 30,6 mld zł. 

 

Wśród priorytetowych przedsięwzięć wskazano inwestycje transportowe (kolejowe i drogowe), które poprawią dostępność komunikacyjną regionu oraz połączenia wewnątrz niego. Do najważniejszych z nich należą inwestycje na drodze S-6 (Słupsk-Gdańsk) oraz rewitalizacja linii kolejowej 229 (Lębork – Łeba). Uzgodniono szereg inwestycji związanych z modernizacją portów morskich oraz poprawiających dostęp do nich zarówno od strony morza jak i lądu. Wskazano także przedsięwzięcia ważne dla właściwej gospodarki wodami, w tym zmniejszające zagrożenie powodziowe.

Tekst Kontraktu Terytorialnego został opublikowany w Monitorze Polskim: (Uchwała Rady Ministrów nr 234 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego):