Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Pomorzu w 2015

W Polsce od 2008 r. działa Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Świadczy ona szerokie usługi informacyjne dotyczące programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności. Od 2014 r. obejmuje także swoim zakresem programy operacyjne w ramach Umowy Partnerstwa oraz świadczy usługi informacyjne uzupełniające o programach polityki rolnej i rybackiej.

Już 2 stycznia 2015 r. inaugurują działalność Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich należące do Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

W województwie pomorskim uruchomionych zostanie pięć Lokalnych Punktów Informacyjnych, których celem będzie świadczenie usług informacyjnych w zakresie Funduszy Europejskich, w tym:

Lokalny Punkt Informacyjny w Słupsku zlokalizowany przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego) - obejmujący swoim działaniem powiaty: słupski, lęborski, bytowski;

Zasady działania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w sieci koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH

Usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są bezpłatne oraz dostępne dla każdego zainteresowanego.

Punkty Informacyjne należące do sieci oferują następujące rodzaje usług informacyjnych:

 • diagnozę klienta – zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
 • informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
 • przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie,
 • przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt,
 • pomoc beneficjentom ostatecznym w znalezieniu odpowiedniego projektu,
 • usługi informacyjne i szkoleniowe przy przygotowywaniu wniosków/projektów – obejmuje wsparcie w zakresie przygotowywanego wniosku/projektu oraz szkolenia organizowane przed przeprowadzonym konkursem w ramach danego działania,
 • pomoc w realizacji projektów - zakres tej usługi obejmuje pomoc przy problemach pojawiających się w trakcie realizacji projektów np. zasady konkurencyjności przy ponoszeniu wydatków, zasady dokumentowania realizowanych przedsięwzięć,
 • wstępną pomoc w rozliczaniu projektów, zakres tej usługi obejmuje informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu, informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, oraz wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu,
 • indywidualne konsultacje u klienta, polegające na tym, że po wcześniejszym zaplanowaniu, specjaliści ds. funduszy europejskich świadczyć będą usługi informacyjne u klienta. Zakres usług będzie taki sam jak dla konsultacji w punkcie. Indywidualne konsultacje u klienta są możliwe w przypadku, gdy klient jest osobą z niepełnosprawnością.
 • organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w tym tematycznych, np. dotyczących możliwości dofinansowania z FE dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
 • organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych polegających na pełnieniu dyżurów specjalistów ds. funduszy europejskich w miejscowościach, w których PIFE nie ma siedziby.

II. POZOSTAŁE USŁUGI

Punkty Informacyjne nieodpłatnie udostępniają publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich

Aktywnie uczestniczą w wydarzeniach lokalnych i regionalnych, gdzie informują i promują Fundusze Europejskie.

III. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI

 • Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie,
 • Punkty Informacyjne mogą wprowadzić limit określający czas trwania pojedynczej konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej,
 • Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indywidualne,
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych od daty wpływu pytania,
 • Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego,
 • Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.