Program Infrastruktura i Środowisko

 Program Infrastruktura i Środowisko będzie największym źródłem funduszy na infrastrukturę transportową (drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski), ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną, ochronę zdrowia i kulturę. Budżet programu wynosi ponad 27,4 mld euro z Funduszy Europejskich (FE), czyli ok. 115 mld zł. Głównymi odbiorcami wsparcia będą podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, w szczególności duże firmy.

Priorytety PO IiŚ 2014-2020:

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki – alokacja z FE 1 828,4 mln euro: 

 • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym,
 • promowanie strategii niskoemisyjnych, 
 • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, rozwój wysokosprawnej kogeneracji.

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – alokacja z FE 3 508,2 mln euro:

 • rozwój infrastruktury środowiskowej, 
 • dostosowanie do zmian klimatu,
 • ochrona i zahamowanie spadku różnorodności biologicznej, 
 • poprawa jakości środowiska miejskiego.

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego – alokacja z FE 9 532,4 mln euro: 

 • rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T, 
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, 
 • transport intermodalny, morski i śródlądowy. 

4. Infrastruktura drogowa dla miast – alokacja z FE 2 970,3 mln euro: 

 • poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z ośrodków miejskich, budowa obwodnic).

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce – alokacja z FE 5 009,7 mln euro:

 • rozwój kolei w TEN-T, poza tą siecią i kolei miejskich. 

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – alokacja z FE 2 349,2 mln euro:

 • infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego – alokacja z FE 1 mld euro:

 • rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej,
 • budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego, 
 • przebudowa terminala LNG.

8. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego – alokacja z FE 467,3 mln euro:

 • inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych.

9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – alokacja z FE 468,3 mln euro:

 • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem, 
 • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego.

10. Pomoc techniczna – alokacja z FE 330 mln euro.