Program Polska Cyfrowa przyjęty przez Komisję Europejską

Polska Cyfrowa to pierwszy krajowy program na lata 2014-2020, wynegocjowany przez polski rząd i zatwierdzony przez Komisję Europejską. Celem Programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów społecznego i gospodarczego rozwoju kraju oraz pełnego wykorzystania możliwości, jakie dają mieszkańcom technologie cyfrowe. Do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz do nowoczesnych e‐usług i otwartych informacji publicznych. Taki będzie efekt przyjętego przez Komisję Europejską Programu Polska Cyfrowa

Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Priorytety PO PC: 

1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu (alokacja 1 020,22 euro),

  • wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,

2. e-administracja i otwarty rząd (alokacja 949,6 mln euro), 

  • wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,
  • cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej,
  • cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego,

3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (alokacja 145 mln euro),

  • działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
  • innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej,
  • e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych,
  • kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.