Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wsparcie programu będzie komplementarne do działań realizowanych na poziomie regionalnym.

W latach 2014-2020 województwa będą zarządzały większością środków EFS, z których finansowane będą przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. Natomiast z pomocą PO WER, realizowane będą reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja czy zdrowie. Wsparcie bezpośrednie kierowane będzie do osób młodych pozostających bez pracy, ale także takie zagadnienia jak innowacje społeczne i szkolnictwo wyższe.

Na realizację programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. 

Polska gospodarka ma być bardziej konkurencyjna i innowacyjna, a Polacy kreatywniejsi i przedsiębiorczy. Inwestycje w kapitał ludzki z pewnością się do tego przyczynią. Konkurencji w Europie nie wygramy tylko dobrą dostępnością komunikacyjną i infrastrukturą, choć te inwestycje są bardzo ważne. Z krajami starej Unii możemy konkurować, przede wszystkim stawiając na człowieka, jego kreatywność, kompetencje, wiedzę i motywację” – minister Maria Wasiak.

Priorytety PO WER to:

 1. Osoby młode na rynku pracy – alokacja EFS i specjalna linia budżetowa 1 757 mln euro: 
  • realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.
 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – alokacja EFS 739 mln euro:
  • wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform.
 3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – alokacja EFS 1 056 mln euro:
  • wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę.
 4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – alokacja EFS 670 mln euro: 
  • realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.
 5. Wsparcie dla obszaru zdrowia – alokacja EFS 301 mln euro:
  • realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;\
 6. Pomoc techniczna – alokacja EFS 164 mln euro