Rekrutacja na szkolenie z branży ICT w ramach projektu „Pomorski Smart-Up”

Informujemy, że z dniem 9 kwietnia 2015r. rusza rekrutacja na szkolenie z branży ICT w ramach projektu „Pomorski Smart-Up” z zakresu: „Wprowadzenie do programowania, ścieżka front-/end-development.”

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem wyczerpania limitu miejsc na dane szkolenie.

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym jest złożenie przez Kandydata następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy 
 • Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego 
 • Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego 
 • CV Kandydata

Prosimy do dokumentów dołączyć także informację, na jakie szkolenie Państwo aplikują.

Wypełnione i podpisane dokumenty składać można osobiście w Biurze Projektu (sekretariat ARP S.A. II piętro od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:00), pocztą elektroniczną na adres szkolenia@investinpomerania.pl, pocztą tradycyjną lub faksem na numer 58 – 30 11 341.

Uwaga!

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się Kandydata do udziału w szkoleniach. Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Pomorski Smart-Up. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Pomorski Smart-Up.

Więcej informacji na temat rekrutacji udzieli Państwu:

Katarzyna Moszczyńska e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl Tel. 58 32 33 143

Wprowadzenie do programowania, ścieżka front-/end- development

Kurs pozwala zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku młodszy programista.

Liczba godzin szkoleniowych: 225 godzin zajęć

Liczba godzin praktyk: 1 miesiąc w firmach technologicznych średnio 160 godzin (wszyscy absolwenci kursu kierowani są na praktyki) 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Wprowadzenie do programowania: środowiska systemowe, podstawy PHP, IDE, hosting, serwery, SKW
 2. Ścieżka front-end development: HTML5/CSS, Walidacja, javascript, jQuery, RWD, Bootstrap, Less/SASS, Systemy zarządzania treścią.
 3. Ścieżka back-end development: zaawansowane element języka PHP, serwery aplikacyjne i frameworks PHP, relacyjne i nierelacyjne bazy danych.

Chcąc wziąć udział w szkoleniach osoba powinna spełniać następujące kryteria:

Kryteria formalne:

 • nie ukończony 30 rok życia w momencie przystąpienia do projektu (dotyczy momentu podpisania deklaracji udziału w projekcie),
 • miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego,
 • status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy lub pozostającej bez zatrudnienia, w tym osoby uczące się,
 • osoby nie mogą wykonywać jakiejkolwiek pracy zarobkowej, a po ukończonych szkoleniach powinny być zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy 

Kryteria dodatkowe:

 • co najmniej wykształcenie średnie (ukończone technikum informatyczne lub elektroniczne) i/lub wykształcenie powiązane z kierunkami technicznymi, ekonomicznymi lub ścisłymi,
 • dyspozycyjność do 35 godzin w tygodniu (dotyczy zajęć) oraz do 40 godzin w tygodniu (dotyczy praktyki)
 • znajomość podstaw środowiska systemowego Windows, języków HTML i PHP,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (min.B1)
 • znajomość innych języków obcych na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (min.B1) – dodatkowy atut,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia oraz pracy w zespole,
 • wysokie zaangażowanie, kultura osobista oraz chęć nieustannego samorozwoju,

Organizacja zajęć:

 • Rozpoczęcie pierwszego kursu planowane jest na przełomie kwietnia/maja 2015r.
 • Zajęcia będą odbywać się na terenie Trójmiasta w dogodnej lokalizacji do 1000m od stacji SKM.
 • Ze względu na specyfikę grupy docelowej przewiduje się możliwość organizacji zajęć w dwóch możliwych wariantach:
  • Wariant I - zajęcia w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 16, łącznie nie więcej niż 35 godzin szkoleniowych tygodniowo lub
  • Wariant II - zajęcia w wybrane dni robocze od poniedziałku do piątku po godzinie 16 oraz w soboty i niedziele, łącznie nie więcej niż 35 godzin szkoleniowych tygodniowo.

Ostateczna decyzja o wyborze wariantu organizacji zajęć będzie podjęta po zrekrutowaniu grupy szkoleniowej i określeniu preferencji kandydatów. Grupa szkoleniowa będzie liczyć średnio 15 osób.

Praktyka: dla każdego uczestnika przewidziana jest miesięczna praktyka w firmach technologicznych na terenie Trójmiasta po 8 godzin dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szczegółowy harmonogram/program praktyk ustalany jest indywidualnie pomiędzy uczestnikiem praktyk a firmą, w której odbywana jest praktyka.