Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

Projekt jest jednym z przedsięwzięć negocjowanych od 2013 r. przez Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka (tzw. MOF Lębork) z Samorządem Województwa Pomorskiego, co zaowocowało wpisaniem przedsięwzięcia do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (tzw. ZPT).
Wartość projektu wynosi: 2.276.240,56 zł, natomiast wartość dofinansowania – 1.934.804,48 zł. Wkład własny zostanie pokryty ze środków gmin, powiatu i stowarzyszenia.
Planowany okres realizacji: kwiecień 2016 – październik 2018 r.

Projekt realizowany będzie przez Partnerstwo:
1. Powiat Lęborski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)
2. Miasto Lębork (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku)
3. Miasto Łeba (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie)
4. Gmina Cewice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach)
5. Gmina Nowa Wieś Lęborska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej)
6. Gmina Wicko (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku)
7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem” w Lęborku (Warsztaty Terapii Zajęciowej).

Projekt skierowany jest do 152 mieszkańców powiatu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w szczególności 75 osób z niepełnosprawnościami, wymagających integracji społecznej oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych w celu doprowadzenia do zatrudnienia.
W ramach projektu instytucje pomocy społecznej (PCPR, OPS/MOPS/GOPS) prowadzić będą aktywizację społeczną swoich mieszkańców, którzy następnie będą aktywizowani zawodowo przez Starostwo oraz PCE ZSP. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem będzie prowadziło aktywizację swoich podopiecznych.

Aktywizacja społeczna – organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Lęborku i Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Cewicach i Wicku to m.in.:
• Poradnictwo psychologiczne
• Poradnictwo prawne i obywatelskie
• Skierowanie i sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia
• Koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
• Koszty przejazdów na zajęcia
• Wizyty u pracodawców
• Warsztaty kształtujące umiejętności osobiste
• Integracja społeczna uczestników - np. wyjazdy do kina, wioski tematycznej, teatru, rajd, piknik itp.
Liczba miejsc aktywizacji społecznej u danego Partnera:
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – 32 osoby
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – 36 osób
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie – 20 osób
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 12 osób
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – 12 osób
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – 30 osób
• Stowarzyszenie Jesteśmy Razem (WTZ) – 10 osób

Aktywizacja zawodowa - organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:
• Doradztwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, trener pracy, pośrednictwo pracy
• Broker edukacyjny
• Współpraca z pracodawcami
• Kursy / szkolenia specjalistyczne zgodnie ze ścieżką reintegracji, których nie może przeprowadzić PCE ZSP – 28 osób
• Staże / zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców – 93 osoby
• Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia i staże
• Stypendium szkoleniowe i stażowe
• Badania lekarskie przed skierowaniem na szkolenie / staż

Aktywizacja zawodowa - uczestników projektu organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (PCE-ZSP) dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:
• Kursy, szkolenia - zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji – 55 osób
• Odzież ochronna i materiały szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych
• Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia.

Aktywizacja społeczno-zawodowa
Aktywizacja społeczno-zawodowa