Pracodawco – przyjmij stażystę!

Powiat Lęborski poszukuje pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem trzymiesięcznych staży dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa, Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020)

Staż  należy rozumieć jako nabywanie przez osoby pozostające bez zatrudnienia umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Powiat Lęborski zapewnia:

- stypendium stażowe dla uczestników projektu,

- badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu.

 Zainteresowanych  pracodawców zapraszamy do biura projektu: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 213, e-mail: aktywizacja@starostwolebork.pl, tel. 59 863 28 57.

Pracodawco – przyjmij