ZAPROSZENIE DLA PRACODAWCÓW W POWIECIE LĘBORSKIM DO WSPÓŁPRACY

 Powiat Lęborski jako realizator projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa, Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020) planuje zorganizowanie szkoleń, kursów oraz staży dla osób nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

            W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety diagnozującej potrzeby pracodawców w powiecie lęborskim. Pozyskane informacje pomogą dostosować oferowane wsparcie w ramach projektu do aktualnych oczekiwań pracodawców na lokalnym rynku pracy.

Liczymy na Państwa zainteresowanie oraz współpracę na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców naszego regionu, co może przyczynić się również do rozwoju Państwa firmy.

 

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać na adres: aktywizacja@starostwolebork.pl lub złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku. Dodatkowych informacji udziela: Monika Jelińska – Sas, tel. 59 863 28 57. 

ZAPROSZENIE DLA PRACODAWCÓW W