Cyfrowo bezpieczniej z „Cyfrowym Powiatem”

Utworzono: 06-07-2023

Powiat Lęborski realizuje projekt grantowy ,,Cyfrowy Powiat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 5355/P/2022 zawartej ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału cyfrowego powiatu lęborskiego w okresie 01.10.2022 – 30.09.2023 oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym.

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, podczas której urzędy przeniosły swoje działania do sieci.

Dzięki konkursowi „Cyfrowy Powiat” za pozyskane dofinansowanie zakupiono dwa serwery, macierz dyskową oraz oprogramowanie na potrzeby funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Lęborku. Podjęte działania pozwoliły na wprowadzenie wyższego poziomu cyfryzacji urzędu oraz umożliwiają sprawniejszą obsługę interesantów, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Serwery obecnie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędów. Bardzo ważna jest ich odpowiednia sprawność oraz bezawaryjność, ponieważ awarie powodują ogromne straty w postaci zakłócenia ciągłości pracy oraz utrudnienia w obsłudze interesantów.

Na serwerze zainstalowane są serwery wirtualne, które obsługują system i aplikacje niezbędne do funkcjonowania urzędu tj.:

•     EZD – system do elektronicznego zarządzania dokumentacją, którego wprowadzenie jako podstawowy systemem kancelaryjny, jest planowane w naszym urzędzie.

•     Systemy Finansowo-Kadrowe-Płacowe.

•     Systemy do współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

•     Aplikacja do tworzenie dowolnych aktów prawnych w postaci „tekstu strukturalnego w formacie XML" i opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym walidowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

•     System do tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa. Oprogramowanie systemowe serwera to najnowsza wersja Windows Server.

Zakup dwóch serwerów pozwolił stworzyć system odporny na awarie i przestoje w pracy zapewniając ich redundancje. W przypadku awarii, aktualizacji lub przestoju spowodowanego innymi okolicznościami jednego serwera, jego funkcje przejmuje drugi serwer. Standardowo pracują obydwa z podziałem obciążenia. Redundancja serwerów pozwala na synchronizację wykorzystywanych urządzeń, a przełączenie redundancji w razie awarii pozwoli na niezakłóconą obsługę interesantów w urzędzie. Natomiast macierz dyskowa zapewnia bezpieczne miejsce do przechowywania danych oraz mechanizm wykonywania kopii danych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia przeprowadziła techniczną diagnozę cyberbezpieczeństwa naszego urzędu.
Realizacja grantu przyczynia się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych oraz gospodarczych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Wartość dofinansowania: 198.249 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)

Projekt „Cyfrowy powiat” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemie COVID-19.