Projekt „Cyfrowy Powiat”

Utworzono: 14-10-2022

 

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  

 

 

Powiat lęborski złożył wniosek o grant do konkursu „Cyfrowy Powiat” w ramach programu Program Operacyjny Polska Cyfrowa  na lata 2014 – 2020. Wniosek został pozytywnie oceniony i otrzymał maksymalną wartość dofinansowania w kwocie 198 249 zł (100% kosztów kwalifikowalnych).

 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału cyfrowego powiatu lęborskiego w okresie 01.10.2022 – 30.09.2023 oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym. 

 

EFEKTEM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH BĘDZIE POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW, jak również zwiększenie ich dostępności poprzez poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego powiatu wraz z dostosowaniem do wytycznych rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Grant przeznaczony jest na cyfryzację urzędu Starostwa Powiatowego w Lęborku.

 

W ramach projektu przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa w celu sprawdzenia dotychczasowo stosowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych.

W celu umożliwienia cyfryzacji naszego urzędu zostanie doposażona serwerownia poprzez:

  • Zakup 2 sztuk serwerów
  • Zakup 1 sztuki dysku sieciowego
  • Pakiet usług instalacyjnych, wdrożeniowych, migracyjnych i wsparciowych.

 

Dzięki realizacji projektu zwiększy się zdolność jednostek samorządu terytorialnych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz nastąpi wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-10 w latach 2020/21.  

 

Wartość dofinansowania

198 249 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)

Projekt „Cyfrowy powiat” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemie COVID-19.

Projekt „Cyfrowy Powiat”