Nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne w szkołach Powiatu Lęborskiego

 

W obecnych czasach wszyscy mają świadomość, że świat cyfrowych technologii ma ogromny wpływ na zmianę sposobu uczenia się i nauczania. Proces wdrażania nowoczesnych rozwiązań
w szkołach podnosi efektywność przyswajania informacji oraz zwiększa efektywność nauczania, a przez to przyczynia się do podniesienia atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz procesu kształcenia w zakresie edukacji ogólnej.

Mając na względzie opisywane korzyści w 2017 roku zrealizowaliśmy wszystkie przewidziane
w ramach projektu „Otwarte umysły”  zakupy nowoczesnego sprzętu i narzędzi cyfrowych w celu wyposażenia/doposażenia szkół, dla których Powiat Lęborski jest organem prowadzącym.

 

Do szkół objętych działaniami projektowymi dostarczono sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie dydaktyczne o łącznej wartości blisko 900.000 zł, w tym:

·Laptopy z oprogramowaniem –ponad 100 sztuk,

·Tablice multimedialne –ponad 50 sztuk,

·Rzutniki/projektory,

·Tablety multimedialne,

·Mikroskopy,

·Urządzenia wielofunkcyjne,

·Wizualizery,

·Drukarki 3D,

·Zestawy pilotów do sprawdzania wiedzy,

·Aparaty cyfrowe,

·Kamery cyfrowe,

·Interaktywny ekran dotykowy,

·Zestawy sprzętu do nauczania matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języków obcych,

·Zestawy nagłośnieniowe i oświetleniowe,

·Zestawy oprogramowania –np. antywirusowe, biurowe, graficzne, do tworzenia stron internetowych.

 

Wyżej wymieniony sprzęt trafił do następujących szkół:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku,

- Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku,
- Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku,
- Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lęborku.

 

Ponadto w dalszym ciągu w ramach projektu jego uczestnicy mogą do października 2018 roku korzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy.

Z myślą o:

  • uczniach/uczennicach realizujemy formy wsparcia rozwijające ich kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy poprzez:

-zajęcia dodatkowe -pozalekcyjne, pozaszkolne, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria

-zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami

-doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe

-warsztaty kreatywności społecznej -wsparcie psychologiczne

-wyjazdy edukacyjne do Trójmiasta, Warszawy, do zakładów pracy, uczelni wyższych i innych podmiotów współpracujących

-warsztaty edukacji morskiej

  • nauczycielach realizujemy formy wsparcia z zakresu doskonalenia kompetencji cyfrowych przy stosowaniu wyposażenia multimedialnego wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć, w szczególności zakupionego w ramach projektu.

 

 

Zapraszamy do korzystania z ofert szkół Powiatu Lęborskiego!

Nowoczesny sprzęt i pomoce
Nowoczesny sprzęt i pomoce
Nowoczesny sprzęt i pomoce
Nowoczesny sprzęt i pomoce
Nowoczesny sprzęt i pomoce
Nowoczesny sprzęt i pomoce