Zapisy do udziału w projekcie „OTWARTE UMYSŁY” na rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy uczniów/uczennice oraz nauczycieli/nauczycielki szkół POWIATU LĘBORSKIEGO do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „OTWARTE UMYSŁY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W dniu 5 września 2017 roku rusza rekrutacja:

- uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych

- nauczycieli do udziału w szkoleniach/sieciach współpracy i samokształcenia

w ramach projektu „Otwarte umysły” !!!!!!

 

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 5 września 2017 roku do 11 września 2017 roku:

-w przypadku uczniów - u  wyznaczonego specjalisty ds. rekrutacji w swojej szkole (proszę pytać w sekretariacie szkoły)

-w przypadku nauczycieli - u Specjalisty ds. monitoringu w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Lęborku, pok. 213.

 

Rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic poszczególnych szkół oraz form wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2017/2018) oraz w ulotkach informacyjnych.

Uczestnikom zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu i wyjazdów edukacyjnych.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Regulamin

Formularze zgłoszeniowe

Ulotki informacyjne

 

Podstawowe informacje o projekcie:

 

W ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY” udział w projekcie mogą wziąć uczniowie
i nauczyciele lęborskich szkół/placówek systemu oświaty:

 

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

-Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka

-Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego

-Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły

 

Projekt będzie realizowany w trakcie 2 lat szkolnych:

2016/2017 oraz 2017/2018 i zakończy się 31 października 2018 roku

 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz procesu kształcenia w zakresie edukacji ogólnej na rzecz podległych szkół / placówek oświatowych prowadzących kształcenie w oparciu o podstawę programową ogólną oraz uczniów/uczennic wszystkich szkół i placówek Powiatu Lęborskiego, poprzez ich kompleksowe wspomaganie.

 

Cele szczegółowe:

-Wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów oraz kreatywności i innowacyjności

-Zwiększenie szans rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

-Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych

-Zwiększenie atrakcyjności oferty szkół i zajęć poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych

-Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, m.in. ze szkołami wyższymi, instytucjami kultury, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi

 

 

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

  1. formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

- zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne, pozaszkolne, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria

-zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami

-doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe

-wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych (wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących, np. do Parku Naukowo-Technologicznego, Oceanarium, Fokarium, Muzeum

-warsztaty kreatywności społecznej - wsparcie psychologiczne

-nagrody dla najaktywniejszych uczniów, biorących udział w projekcie - warsztaty kreatywności
i innowacyjności (zajęcia wyjazdowe/interdyscyplinarne), w tym:

  • dwudniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Bałtyku (1 dzień teorii i 1 dzień praktyki na jachcie)
  • pięciodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Zatoce - edukacyjny program wakacyjny, w formie tzw. „szkoły pod żaglami”
  • jednodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Trójmieście i okolicy
  • trzydniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Warszawie i okolicy
  1. formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:

-szkolenia doskonalące

-sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

-spotkanie z ekspertami

  1. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty, w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów-zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, wyposażenia pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych i niezbędny sprzęt specjalistyczny

 

W efekcie realizacji projektu co najmniej 90% uczniów nabędzie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy i 90 % nauczycieli nabędzie kompetencje.

 

Wartość projektu – 4.267.680,05 zł, w tym:

- Wnioskowane dofinansowanie – 4.054.296,05 zł (95%)

- Wkład własny niefinansowy – 213.384 zł (5%)