Programy wspólnotowe (europejskie)

Są jednym ze sposób realizowania polityki Unii Europejskiej w różnych dziedzinach. Powstają w wyniku decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, a zarządzane są przez odpowiednie Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej, które ogłaszają kolejne nabory wniosków.

W latach 2007 – 2013 można wyróżnić następujące programy wspólnotowe:

1. Program Kultura (2007-2013)

Program Kultura stanowi kontynuację dotychczasowych działań Wspólnoty w sferze kultury, czyli Programu Kultura 2000. W nowej perspektywie finansowej UE będzie on głównym programem skierowanym bezpośrednio do instytucji kulturalnych w Europie.

2. Media 2007

To nowy program upraszczający pod względem strukturalnym dotychczasowe interwencje Wspólnoty w europejskim sektorze audiowizualnym (Media Plus i Media-kształcenie). Celem Decyzji Europejskiego Parlamentu i Rady dotyczącej wprowadzenia programu wspierania europejskiego sektora audiowizualnego (Media 2007) jest ustanowienie wspólnotowego programu dla sektora audiowizualnego, przyczyniającego się do rozwoju europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz wzmacniającego europejską różnorodność kulturową i wspierającego przepływ dzieł audiowizualnych w Europie.

3. Młodzież w Działaniu

Program „Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej skierowany do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat oraz do pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnych działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy. Program „Młodzież w działaniu” rozpoczął się w 2007 roku i potrwa do 2013 roku. Bazuje na doświadczeniach Programów: MŁODZIEŻ (YOUTH), Młodzież dla Europy (Youth for Europe) i Wolontariat europejski (European Voluntary Service), a także na konsultacjach z beneficjentami i dokumentach wspólnotowych dotyczących kierunków rozwoju polityki młodzieżowej.

4. Program "Uczenie się przez całe życie" czyli Zintegrowany program działań w zakresie kształcenia ustawicznego – Lifelong Learning Programme

Opiera się na obecnie realizowanych programach Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning, inicjatywie Europass oraz na innych inicjatywach finansowanych w ramach wspólnotowego programu na rzecz promowania instytucji działających w zakresie edukacji i kształcenia, mający na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich.

5. "7. Program Ramowy"

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Ponadto jest podstawowym instrumentem realizacji celu strategicznego jaki wyznaczyła w marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska: przekształcenie Unii Europejskiej w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Trójkąt wiedzy, który tworzą edukacja, badania i innowacje, jest niezbędny do osiągnięcia tego celu. Program będzie wspierał badania znajdujące się na granicy wiedzy (frontier research) inicjowane przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki.

6. Europa dla obywateli

Celem jest promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego, przede wszystkim zaangażowania obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej.

Więcej informacji na temat powyższych programów wspólnotowych

http://www.mkidn.gov.pl/pkk/ 

7. CIP – Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji

Celem programu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wprowadzenie i rozwijanie technologii komunikacyjnych i internetowych oraz promowanie efektywnego wykorzystania energii. CIP ma także wspomagać działanie innych programów z zakresu badań, rozwoju technologicznego, kształcenie ustawiczne oraz badanie nowych rodzajów usług innowacyjnych i promocję międzynarodowej współpracy pomiędzy programami wspierającymi innowacje w biznesie. CIP składa się z trzech podprogramów:

  1. Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji
  2. Program Wsparcia Rozwoju Informatyki i Telekomunikacji
  3. Program Inteligentna Energia – Europa

http://www.cip.gov.pl/

8. LIFE+

Program ten powinien wspierać realizację działań na rzecz ochrony przyrody i bioróżnorodności, przeciwdziałania zmianom klimatu, zminimalizowania negatywnych skutków wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE

9. DAPHNE III

Celem programu jest walka z wszelkimi formami przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet, wsparcie dla ofiar przemocy i grup ryzyka, wspieranie podmiotów realizujących cele programu

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/397/4816/

10. PROGRESS

Jest to program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej, który uzupełni Europejski Fundusz Społeczny oraz wsparcie finansowe przeznaczone na dialog społeczny, swobodny przepływ pracowników i studia społeczne

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1037