• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU ETAPU POWIATOWEGO

XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY pod hasłem „Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”.

ORGANIZATORZY:

Honorowy patronat nad konkursem sprawował Starosta Lęborski Pan Ryszard Wenta oraz Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Zespołu Wizytatorów w Lęborku Pani Urszula Mućka.

Organizatorami konkursu byli:

1. Referat Bezpieczeństwa w Starostwie Lęborskim,

2. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku,

3. Komenda Powiatowa PSP w Lęborku.

4. Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i innych placówek oświatowo-wychowawczych powiatu lęborskiego,

CEL KONKURSU:

Celem konkursu była edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zachowania bezpieczeństwa w momencie występowania wszelkiego typu zagrożeń. Konkurs miał kształtować właściwe zachowania dzieci i młodzieży w obliczu zagrożenia, uświadamiać – jak postępować w sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu.

Zadaniem konkursu było zainteresowanie działalnością służb ratowniczych uczestniczących w usuwaniu skutków klęski żywiołowej jak powodzie, huragany, trzęsienia ziemi czy inne. 

TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs przeprowadzono w okresie od 12.01. do 25.03.2009 r. w oparciu o rozesłany do szkół regulamin.

Do udziału w konkursie zaproszono wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze powiatu lęborskiego. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było zgłoszenie przez szkołę /placówkę/ prac, które zwyciężyły w eliminacjach wewnętrznych w ustalonym terminie, i które spełniały warunki określone w regulaminie konkursu. 

Do finału powiatowego zakwalifikowano wszystkie przesłane do Starostwa prace. Na konkurs wpłynęło łącznie 237 prac z 18 placówek oświatowych powiatu lęborskiego.

W konkursie udział wzięły:

1. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach,

2. Szkoła Podstawowa w Garcegorzu,

3. Szkoła Podstawowa w Maszewku,

4. Szkoła Podstawowa w Szczenurzy,

5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku,

6. Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku,

7. Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku,

8. Szkoła Podstawowa w Łebie,

9. Zespół Szkół w Łebieniu,

10. Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej,

11. Zespół Szkół w Wicku,

12. Zespół Szkół w Cewicach,

13. Gimnazjum nr 1 w Lęborku,

14. Gimnazjum nr 2 w Lęborku,

15. Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku,

16. Powiatowe Ognisko Artystyczne w Lęborku,

17. Placówka Wielofunkcyjna Nr 1 w Lęborku.

18. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku.

Komisja konkursowa powołana przez Starostę w składzie:

1. Halina Krzewniak – prezes Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury TAK,

2. Jadwiga Niedbała – członek Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury TAK,

3. Krystyna Zarzeczna – członek Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury TAK,

4. Teresa Szczepańska – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku,

5. Roman Wypasek – kierownik Referatu Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Lęborku,

dokonała w dniu 6.04.2009 r. oceny nadesłanych prac na konkurs i przyznała łącznie 29 nagród.

Nagrody otrzymują: 

W I grupie – uczniowie szkół podstawowych grupa młodsza, 6-8 lat:

Ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lęborku:

Agnieszka Formela - opiekun Pani Alicja Car, 

Alicja Frejnagiel - opiekun Pani Monika Łodyga.

Ze Szkoły Podstawowej w Łebie:

Karolina Kaczmarek - opiekun Pani Hanka Stoltman.

Z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku:

Monika Bartosiak - opieku Pani Beata Synowiec,

Jakub Wiśniewski - opiekun Pani Alina Walkusz.

Z Powiatowego Ogniska Artystycznego:

Zuzanna Szybisty,

Zuzanna Lubańska - opiekun Pani Grażyna Popin.

W II grupie – uczniowie szkół podstawowych grupa starsza, 9-12 lat:

Ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku:

Agnieszka Tober - opiekun Pani Bożena Loda.

Ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lęborku:

Klaudia Bodnar - opiekun Pani Jolanta Muszyńska,

Anna Formela – opiekun Pani Alicja Car,

Julia Basińska - opiekun Pani Jolanta Baranowska.

Ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku:

Piotr Witek – opiekun Pani Beata Płocharska. 

Z Zespołu Szkół w Wicku:

Antoni Młodziński - opiekun Pan Bogusław Mielewczyk.

Z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku:

Jolanta Gosz – opiekun Pani Alina Walkusz.

Z Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku:

Alicja Sajko,

Katarzyna Łakocka – opiekun Pani Grażyna Popin.

W III grupie – uczniowie gimnazjów, 13-16 lat:

Z Gimnazjum nr 1 w Lęborku:

Karolina Senejko, 

Noemi Kicyła - opiekun Pani Dorota Przychoda-Bonemberg.

Z Gimnazjum nr 2 w Lęborku:

Aleksandra Kukiełko,

Alina Piechowiak - opiekun Pani Ferdynanda Byczuk.

Z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku:

Aleksandra Kalinowska – opiekun Pani Alina Walkusz.

IV. grupa – uczniowie niepełnosprawni:

Z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku:

Elwira Babijak,

Izabela Grzebiela,

Wioleta Klinkosz,

Natalia Babijak,

Piotr Brylowski,

Michał Jóskowski,

Stanisław Starostecki,

Jakub Jones – opiekun Pani Bogusława Meller.

Nagrodzeni uczniowie zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostę Lęborskiego i w dniu 22.04.2009 r. w czasie spotkania z laureatami i ich opiekunami w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku je wręczono. 

Wszystkie nagrodzone prace na szczeblu powiatu zostają przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i wezmą udział w finale wojewódzkim.