• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Edukacji i Spraw Społecznych

 Ewa Burak - naczelnik
tel. 59 8632 833

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych należy w szczególności:

1) w zakresie oświaty:

a) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, 

b) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach ponadgimnazjalnych,

c) ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

d) powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,

e) powoływanie, w razie potrzeby, rad oświatowych,

f) wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,

g) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej,

h) przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły publicznej,

i) łączenie, w razie potrzeby, szkół lub placówek w zespoły lub rozwiązywanie zespołów,

j) sprawowanie nadzoru finansowo-administracyjnego nad szkołami,

k) określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych nie wymienionych w art. 79 ustawy o systemie oświaty,

l) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

m) nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych,

n) dotowanie niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych i szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych,

o) realizacja zadań z ustawy Karta Nauczyciela.

2) w zakresie kultury:

a) ochrona dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami,

b) podejmowanie działań ochronnych oraz uwzględnianie zadań ochrony zabytków w wydawanych przepisach powiatowych,

c) wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury,

d) ustanowienie społecznego opiekuna zabytków,

e) mecenat nad działalnością kulturalną,

f) ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz przyznawanie stypendiów,

g) zawieranie kontraktów z osobami fizycznymi lub prawnymi na zarządzanie instytucją kulturalną,

h) tworzenie, łączenie lub podział, albo likwidacja instytucji kultury,

i) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla pracowników instytucji kultury,

j) tworzenie powiatowych bibliotek, ich łączenie podział i likwidacja oraz zapewnienie funkcjonowania bibliotek publicznych.

3) w zakresie kultury fizycznej:

a) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej,

b) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

c) nadzór i kontrola nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych mających siedzibę na terenie powiatu, z wyłączeniem polskich związków sportowych i związków o zasięgu krajowym,

d) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej,

e) współpraca z organizacjami zajmującymi się organizowaniem pomocy oraz ratowaniem osób na wodach.

4) w zakresie ochrony zdrowia:

a) wydawanie decyzji o powołaniu osób wykonujących zawody medyczne do zwalczania epidemii,

b) tworzenie, przekształcanie, likwidacja zakładów opieki zdrowotnej,

c) rozwijanie i popieranie działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii,

d) tworzenie placówek prowadzących działalność zapobiegawczą uzależnieniu,

e) promocja i ochrona zdrowia.

 

Wydział sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1) Szkół ponadgimnazjalnych w Lęborku,

2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku,

3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku

4) Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku,

5) Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku,

6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,

7) Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.