• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego

przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

ogłasza się, co następuje:

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej opisane nieruchomości gruntowe, położone w Nowęcinie k/Łeby, przeznaczone pod zabudowę mieszkalno – usługową:
Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia w m2 Nr KW Cena wywoławcza nieruchomości w PLN netto
1. działka nr 616 3379 14778 101.370
2. działka nr 618 1671 14778 50.130
3. działka nr 619 1755 14778 52.650
4. działka nr 620 1500 14778 45.000
5. działka nr 632 1702 14778 51.060
6. działka nr 633 1778 14778 53.340
7. działka nr 634 2444 14778 73.320
8. działka nr 635 2569 14778 77.070
9. działka nr 636 1861 14778 55.830
10. działka nr 637 2107 14778 63.210
11. działka nr 638 1720 14778 51.600
12. działka nr 641 1902 14778 57.060
13. działka nr 642 1510 14778 45.300
14. działka nr 643 1907 14778 57.210
15. działka nr 644 2486 14778 74.580
16. działka nr 645 2498 14778 74.940
17. działka nr 646 2684 14778 80.520
18. działka nr 647 2176 14778 65.280
19. działka nr 648 1776 14778 53.280
20. działka nr 649 3014 14778 90.420

Do wszystkich cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

2. Przeznaczenie w/w nieruchomości w planie miejscowym:
Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Powyższe działki stanowią teren realizacji zabudowy dla funkcji mieszkaniowej wraz z usługami, w tym turystyczno – rekreacyjnymi.

3. Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

4. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) upływa w dniu 5 czerwca 2007 roku.

5. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa www.powiat-lebork.com na okres od 24 kwietnia 2007 roku do 15 maja 2007 roku.

6. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. nr 220, tel. 059 8632-841.