• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Komunikacji

Katarzyna Ramczyk - naczelnik
tel. 59 8632 815

Rejestracja pojazdów - tel. 59 8632 816

Prawa jazdy - tel. 59 8632 817

Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach:

poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:30.

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Komunikacji należy w szczególności:

1) w zakresie ruchu drogowego:

a) rejestracja pojazdów i czasowa rejestracja pojazdów, 

b) wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i kontrolnych,

c) wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego, zastrzeżeń oraz zmian stanu faktycznego wymagających zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

d) wydawanie kart pojazdu dla pojazdu sprowadzanego z zagranicy,

e) dokonywanie wpisu w kartach pojazdów,

f) wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela, 

g) zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów po ustaniu przyczyn ich zatrzymania,

h) wydawanie zgody na nadanie i wybicie numerów na podwoziu, nadwoziu pojazdu oraz wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej;

i) kierowanie na badania techniczne,

j) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, 

k) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej,

l) przeprowadzanie kontroli stacji pojazdów,

m) wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście,

n) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że stan tych pojazdów zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

o) powoływanie i obsługa komisji sprawdzającej znajomość przepisów dotyczących transportu drogowego taksówką oraz topografii,

p) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

r) wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem,

s) powoływanie komisji weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kat. T lub pozwolenia do kierowania tramwajem,

t) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, 

u) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców, skreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej,

w) upoważnianie do przeprowadzania kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów,

y) dokonywanie wpisów instruktorów do ewidencji i skreślanie z ewidencji, wydawanie legitymacji,

z) kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia,

za) kierowanie instruktorów na egzamin,

zb) wyznaczanie miejsca egzaminu na prawo jazdy kategorii T,

zc) kierowanie na kontrolne sprawdzanie kwalifikacji do kierowania pojazdami,

zd) kierowanie na badania lekarskie,

ze) przyjmowanie do depozytu prawa jazdy,

zf) przyjmowanie zawiadomień i postanowień o zatrzymaniu prawa jazdy,

zg) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,

zh) wydawanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami,

zi) wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez na drogach publicznych, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2) w zakresie transportu:

a) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego,

b) wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze Powiatu,

c) wydawanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,

d) kontrolowanie dokumentacji i działalności przedsiębiorców, którym wydano licencje, zezwolenia bądź zaświadczenia na przewozy drogowe,

e) sporządzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, 

f) współdziałanie w zakresie poszukiwań i organizacji akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub wypadku statku powietrznego.

3) w zakresie drogownictwa:

a) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

b) opiniowanie ustalenia przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich,

c) ustalenie przebiegu dróg powiatowych,

d) wydawanie opinii do przebiegu drogi gminnej,

e) zarządzanie siecią dróg powiatowych,

f) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

g) pełnienie funkcji inwestora w zakresie dróg powiatowych.

 

Wydział sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku.