• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zespół Audytu i Kontroli

Ewa Markowicz
tel. 59 8632 855

Do podstawowego zakresu działania Zespołu Audytu i Kontroli należy prowadzenie audytu wewnętrznego, realizacja zadań kontrolnych oraz postępowań sprawdzających  wynikających
z ustawy o finansach publicznych.
1. Działalność zespołu jest niezależna od czynności operacyjnych Starostwa Powiatowego i stanowi wsparcie ustanowionego systemu zarządzania.
2. Realizowane przez zespół zadania, w szczególności zadania audytowe służą obiektywnej i niezależnej ocenie kontroli zarządczej w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu.
3. Do zadań Zespołu  Audytu i Kontroli  należy w szczególności:
1 ) w zakresie audytu wewnętrznego:
a) prowadzenie zadań o charakterze zapewniającym, których celem jest wspieranie  Starosty w realizacji celów i zadań, w tym dokonywanie systematycznej oceny kontroli zarządczej,
b) prowadzenie czynności doradczych, w tym także składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
c) przeprowadzanie czynności sprawdzających, dokonujących oceny stopnia wdrożenia wydanych zaleceń,
d) opracowanie w porozumieniu ze Starostą na podstawie analizy ryzyka planu audytu na dany rok,
e) opracowanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,     
2)  w zakresie kontroli:
a) opracowywanie planów kontroli i sprawozdań z ich realizacji,
b) prowadzenie kontroli instytucjonalnej obejmującej całokształt funkcjonowania starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży,
c)  przeprowadzanie kontroli finansowo-księgowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży według planu kontroli lub wskazań Starosty i Zarządu, w zakresie zgodności prowadzenia przez te jednostki gospodarki finansowej z przepisami ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, innych przepisów szczegółowych oraz procedurami wewnętrznymi,
d) przeprowadzanie czynności sprawdzających w kontrolowanych uprzednio obszarach w celu weryfikacji prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych,
e) przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
f) upowszechnianie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych określonymi w Komunikacie Ministra Finansów,
g) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie czynności kontrolnych oraz ścigania nadużyć.