• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (IV)”

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (IV)”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa IOsoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

 

Cel projektu:

 • zwiększenie możliwości zatrudnienia 267 młodych osób (187K,80M) w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET*

 

Okres realizacji:

 • 1 styczeń 2019r. – 31 grudzień 2020r.

 

Wartość projektu:

Kwota dofinansowania na lata 2019 - 2020:  3 049 645,80 zł, w tym:

w 2019 roku – 1 562 950,70 zł, w 2020 roku –  1 486 695,10 zł

 

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 570 241,50 zł, w tym:

w 2019 roku – 1 317 254,80 zł, w 2020 roku –  1 252 986,70 zł

 

Grupa docelowa projektu:

267 młodych osób (187K,80M) w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET*

Co najmniej 20% uczestników projektu stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

 

*Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014 – 2020 uważa się:

Osobę młodą w wieku 15 – 29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje, nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki – kształcenie formalne w trybie stacjonarnym jest rozumiane jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Badając czy dana osoba się nie szkoli a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Działania zaplanowane do zrealizowania w projekcie:

 • staże dla 123 osób /105K,18M/,
 • bony szkoleniowe dla 60 osób /42K,18M/,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) dla 52 osób /23K,29M/,
 • bony na zasiedlenie dla 10 osób /7K,3M/,
 • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
  dla 22 osób /10K,12M/,
 • zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu, szkolenia,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7,
 • usługi pośrednictwa pracy,
 • usługi poradnictwa zawodowego.

 

W ramach projektu dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym aż do wyczerpania wolnych miejsc
w ramach poszczególnych form aktywnych. Aby zgłosić swoją chęć udziału w projekcie należy u swojego doradcy klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku (pok. 201, 204, 207, 208) wypełnić Kartę zgłoszenia.

 

Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia (stan na dzień 09.01.2019 r.):

 • staże – rekrutacja prowadzona w trybie ciągłym,
 • bony szkoleniowe – rekrutacja prowadzona w trybie ciągłym,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) - rekrutacja prowadzona
  w trybie ciągłym,
 • bony na zasiedlenie – rekrutacja prowadzona w trybie ciągłym,
 • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych – rekrutacja prowadzona w trybie ciągłym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie dostępne są u doradców klienta oraz specjalistów ds. aktywizacji:

 • pok. 201, tel. 59 8667 146 (e-mail: doradca2@lebork.praca.gov.pl)
 • pok. 204, tel. 59 8667 143 (e-mail: doradca@lebork.praca.gov.pl)
 • pok. 207, tel. 59 8667 148, 149 (e-mail: doradca1@lebork.praca.gov.pl lub posrednik3@lebork.praca.gov.pl)
 • pok. 208, tel. 59 8667 151, 152 (e-mail: szkolenia@lebork.praca.gov.pl lub szkolenia2@lebork.praca.gov.pl)
 • pok. 103, tel. 59 8667 127, 128 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  (e-mail: projekty2@lebork.praca.gov.pl)

 

oraz w Biurze projektów – pok. 105, tel. 59 8667 129, 131 (e-mail: biuroprojektow@lebork.praca.gov.pl)

 

UWAGA!

 

Pracodawców lokalnego rynku pracy zainteresowanych współpracą przy realizacji projektu zapraszamy do:

 • składania wniosków o zorganizowanie stażu,
  (wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu pok. 5 lub na stronie internetowej Urzędu w zakładce Dokumenty do pobrania.
 • składania wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  (wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu pok. 103 lub na stronie internetowej Urzędu w zakładce Dokumenty do pobrania.
 • organizowania praktyk zawodowych dla uczestników szkoleń.

 

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.