Bezpłatny transport door-to-door nowym samochodem

Utworzono: 28-12-2021

Powiat Lęborski zakupił nowy pojazd specjalistyczny dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Koszt pojazdu wraz z dostosowaniem to 194.340,00 zł. Usługa bezpłatnego transportu door-to door oraz zakup samochodu stały się możliwe dzięki pozyskanym przez Zarząd Powiatu środkom w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego”.

Usługi door-to-door (od drzwi do drzwi) są kierowane w szczególności do osób, które potencjalnie mogą wejść lub powrócić na rynek pracy. Zasadniczym elementem wsparcia w ramach usługi jest transport osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca do miejsca docelowego. Cel przejazdu powinien być powiązany z aktywizacją społeczno-zawodową osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
Projekt jest finansowany z grantu, który Powiat otrzymał na świadczenie usług transportowych door- to-door w ramach realizacji projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Otrzymany przez samorząd grant z PFRON pokrywa w całości koszty przedsięwzięcia, m.in.: zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, zatrudnienia kierowcy, asystenta osoby z niepełnosprawnościami oraz pracownika merytorycznego ds. realizacji usługi.
W zakresie aktywnej integracji mieszczą się usługi o charakterze:
- społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, m.in. poprzez udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej (CIS), Klubie Integracji Społecznej (KIS) lub Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ);
- zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy (poprzez m.in. udział w zajęciach w CIS, KIS lub WTZ, kursach i szkoleniach zawodowych), pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;
- edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy (m.in. edukacja formalna);
- zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, w tym dotarcie do punktów świadczących usługi szczepień przeciwko COVID-19.
Dzięki usłudze mieszkańcy mogą bezpłatnie dotrzeć np. do punktów świadczących usługi szczepień przeciwko COVID-19, na rehabilitację, do teatru, na szkolenia zawodowe czy załatwić istotne sprawy w instytucjach na terenie województwa pomorskiego.
Projekt jest skierowany do pełnoletnich mieszkańców z terenu powiatu lęborskiego o ograniczonej mobilności, zatem do osób nie tylko z niepełnosprawnościami, ale do wszystkich którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się wynikających z ograniczonej sprawności. Osobom niesamodzielnym w trakcie transportu może towarzyszyć (bezpłatnie) asystent / opiekun transportu lub opiekun własny, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby takiej osoby.
Usługę można zamawiać dzwoniąc pod dedykowany numer telefonu: 720 820 006, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lęborku.
Możliwy jest kontakt przez sms, a także w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres e-mail: doortodoor@starostwolebork.pl. Istnieje również możliwość złożenia prostego pisma (formularza) oraz zamówienia usługi osobiście w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
Ważne, aby mieszkaniec zainteresowany usługą zaplanował wcześniej swoją wizytę, bo zapotrzebowanie na usługę trzeba zgłosić z wyprzedzeniem 7 dni roboczych. Bardzo ważne jest również otrzymanie potwierdzenia możliwości realizacji usługi w planowanym terminie. Podczas kontaktu z pracownikiem merytorycznym ds. realizacji usług osoba zainteresowana transportem, zostanie poproszona o podanie nie tylko terminu przejazdu, ale także celu transportu oraz zapotrzebowania na np. asystę drugiej osoby podczas usługi.
Choć usługa ma pomagać w wielu codziennych sprawach, prosimy pamiętać, że pierwszeństwo do korzystania z niej mają osoby wskazujące na pilne sytuacje, mające wpływ  na zdrowie czy życie.
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi indywidualnego transportu door-to-door, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 397/2021 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 13.12.2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door.