Debata nad absolutorium

Utworzono: 26-06-2024

W samo południe w Starostwie Powiatowym w Lęborku rozpoczęła się IV sesja Rady Powiatu Lęborskiego. Dzisiaj radni zajmą się m.in. udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu.

W programie sesji znalazła się także dyskusja nad projektem uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, omówienie Raportu o Stanie Powiatu Lęborskiego za 2023 rok, a także omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego również za rok 2023.

Kolejną z istotnych kwestii będzie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn."Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030" oraz podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Lęborku w dziedzinie energetyki odnawialnej wiatrowej i włączenia go do Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku.

Zachęcamy do oglądania obrad na żywo na kanale transmisji w systemie esesja.tv. Link do transmisji tutaj: https://www.powiat-lebork.com/powiat-leborski/rada-powiatu/transmisje-z-sesji-rady-powiatu-2/

Transmisję można oglądać na dowolnym urządzeniu mobilnym lub stacjonarnym posiadającym przeglądarkę internetową. W esesji dostępne jest również archiwum wszystkich zarejestrowanych sesji.

Edit - godz. 14.15.
Radni Powiatu Lęborskiego jednogłośnie przyjęli Raport o Stanie Powiatu Lęborskiego, po prezentacji zapisów dokumentu, którą przedstawił starosta Tomasz Litwin. Starosta z poprzedniej kadencji samorządu - Alicja Zajączkowska w czasie przeznaczonym na dyskusję nad raportem, zwróciła uwagę na kluczowe działania rozpoczęte w minionej kadencji, które warte są kontynuacji, głównie w znaczeniu korzystnego aspektu społecznego ich efektów.
Po prezentacji radni w głosowaniu udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

Edit - godz. 14.45
Skarbnik Powiatu Halina Zielonka przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu. Wyrażoną jednogłośnie przez członków Komisji Rewizyjnej pozytywną opinię w tej sprawie zaprezentowała jej przewodnicząca radna Karina Brozdowska. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zagłosowało 18 radnych przy 18 obecnych na sali.
Identycznym wynikiem zakończyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu - 18 głosów za przy 18 radnych obecnych na sali.

Starosta wraz z przewodniczącym Rady Powiatu podziękowali skarbnik H. Zielonce za sprawne gospodarowanie budżetem i właściwy nadzór nad finansami powiatu.