DOTACJA Z MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Utworzono: 11-05-2022

DOTACJA Z MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

 

Nazwa projektu: Zakup umundurowania oraz wyposażenia specjalistycznego uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Dotacja MON: 42.880 zł.

Całkowity koszt projektu: 53 600 zł. (udział finansowy Powiatu Lęborskiego w kwocie 10.720 zł.)

 

Od 1 września 2021 r. uczniowie klasy pierwszej Technikum nr 2 w zawodzie technik logistyk w Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku realizują program przygotowania wojskowego w klasie pod nazwą Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW). Jest to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Uczniowie oprócz kształcenia ogólnego i zawodowego, dodatkowo realizują program przygotowania wojskowego w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w patronackiej jednostce wojskowej tj. 1 Batalionie zmechanizowanym im. Jerzego Jastrzębskiego w Lęborku.

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem Sił Zbrojnych RP lub Obrony Terytorialnej, a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji).

Uczniowie OPW w wyniku realizacji programu szkolenia posiądą wiedzę z zakresu podstawowych uwarunkowań służby wojskowej z wybranych zagadnień: obowiązujących regulaminów, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, inżynieryjno - saperskiego.

W związku z realizacją projektu Oddziałów Przygotowania Wojskowego, Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało szkole dotację na zakup  wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 oraz zakup 28 szt. kurtek ucznia stanowiących doposażenie wyposażenia specjalistycznego dla OPW.