Ogłoszono konkursy na stanowiska dyrektorów

Utworzono: 01-02-2024

Zarząd Powiatu Lęborskiego
ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:


1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1
2. Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, ul. Warszawska 17
3. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lęborku, ul. M. Reja 18

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §3 ust.1, §6 lub §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2578).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju jednostki oświatowej, której dotyczy konkurs;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w punkcie 2): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 342 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm. ), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.);

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16) zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) - na druku dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku w zakładce nabór pracowników.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz telefonem kontaktowym i dopiskiem

"KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

............................................................................... ",

(nazwa jednostki oświatowej)

w terminie do 16 lutego 2024 r. do godziny 15:00
/ decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu/,
w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku ul. Czołgistów 5
lub przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
 84-300 Lębork.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Starostwa Powiatowego w Lęborku w wyznaczonym terminie.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej

Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty i potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

4. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Zarząd Powiatu Lęborskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) informuję, że:

I.    Dane kontaktowe Administratora Danych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z organizacją konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych, o których mowa w ogłoszeniu jest Starostwo Powiatowe w Lęborku reprezentowane przez Starostę Lęborskiego z siedzibą w Lęborku, 84-300, ul. Czołgistów 5

II.     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku sprawuje Inspektor Ochrony Danych: mgr Marek Czechowski email: iodo@starostwolebork.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.

III.    Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

1. Starostwo Powiatowe w Lęborku, przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

2. Celem przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Lęborku jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych, o których mowa w ogłoszeniu.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO wz. z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)

IV.        Okres przechowywania danych

1. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do zrealizowania założonych celów. Złożone aplikacje kandydatów, które nie zostały wybrane w konkursie niszczone są protokolarnie zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, a w przypadku kandydatów którzy zostaną wyłonieni w wyniku konkursów protokoły zostaną dołączone do akt osobowych wybranych osób w konkursach.

2. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów biorących udział w konkursie w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

V.        Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Odbiorcą pozyskanych danych osobowych w niniejszych konkursach będą członkowie komisji konkursowych powołanych przez Zarząd Powiatu Lęborskiego w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów ww. jednostek oraz pracownicy związani z obsługą kadrową jak również pracownicy upoważnieni do kontroli organów administracji publicznej.

VI.        Prawa osób, których dane są przetwarzane:

1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, zgodnie z obwiązującymi przepisami oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (i przewidzianym powyżej zakresie), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

VII.        Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

VIII.        Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych przez kandydatów w organizowanych konkursie jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości udziału w konkursie.

IX.        Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.