• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Raport o stanie Powiatu Lęborskiego za 2018 rok

Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Lęborku opublikowano Raport o stanie Powiatu Lęborskiego za 2018 rok, przyjęty Uchwałą nr 66/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29 maja 2019 roku.

Link do strony:

https://www.prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewLeborku/document/555796/Uchwa%C5%82a-66_2019

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Lęborskiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Lęborskiego za 2018 rok”, planowana jest w dniu  18 czerwca 2019 r. podczas IX sesji Rady Powiatu Lęborskiego. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Powiatu Lęborskiego postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, czyli w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r., do godz. 16.00 w Biurze Rady. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu leborskiego do pobrania poniżej.