Raport o stanie Powiatu Lęborskiego za 2023 rok

Utworzono: 11-06-2024

Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku opublikowano Raport o stanie Powiatu Lęborskiego za 2023 rok, przyjęty Uchwałą nr 652/2024 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku.

Link do Uchwały: https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewLeborku/document/1049438/Uchwala-652_2024

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107): „Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.”

Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Lęborskiego w roku 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Lęborskiego za 2023 rok”, planowana jest na dzień  26 czerwca 2024 r. podczas sesji Rady Powiatu Lęborskiego. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Powiatu Lęborskiego postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, czyli w terminie do dnia 25 czerwca 2024 r., do godz. 15.30 w Biurze Rady. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu lęborskiego do pobrania w załącznikach.