Rusza nabór kart zgłoszenia do konkursu "Żyjmy ładniej"

Utworzono: 23-05-2023
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najładniejszą posesję “ŻYJMY ŁADNIEJ”, którego głównym celem jest propagowanie estetyzacji wsi. Konkurs organizowany jest w kategoriach “posesja rolnicza” i “posesja nierolnicza”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do zamieszkałego urzędu gminy wypełnionego formularza karty zgłoszenia. Terminem bazowym jest 31 maja br.
UWAGA!!!
Zgodnie z regulaminem konkursu nie mogą brać w nim udziału osoby, które były uczestnikami konkursu w ostatnich trzech latach).
Szczegóły poniżej.
REGULAMIN KONKURSU „ŻYJMY ŁADNIEJ”
Konkurs powiatowy, „Żyjmy Ładniej” organizowany jest w powiecie lęborskim.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Lęborskiego.
1. Organizatorzy konkursu:
- Starostwo Powiatowe w Lęborku
- Gmina Nowa Wieś Lęborska
- Gmina Cewice
- Gmina Wicko
- Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lęborku.
2. Kategorie konkursu
Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach:
- posesja rolnicza
- posesja nierolnicza.
Dopuszcza się udział w konkursie innych nieruchomości niemieszczących się w w/w kategoriach.
3.Cele konkursu
- estetyzacja wsi powiatu lęborskiego
- podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej miejscowości powiatu
- integracja mieszkańców powiatu.
4.Warunki uczestnictwa w konkursie:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do miejscowego urzędu gminy,
w terminie do 31 maja podpisanej karty zgłoszenia, stanowiący załącznik nr 1
do regulaminu konkursu.
Uczestnicy konkursu powiatowego w danym roku nie mogą brać udziału w konkursie
w kolejnych trzech latach.
5.Czas trwania konkursu:
Konkurs trwa od 15 maja do 15 lipca. Podsumowanie konkursu powiatowego odbywa się na Dożynkach Powiatowych.
6. Organizacja konkursu
Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.
a) gminny – powołana przez Wójta Gminy komisja typuje posesje do 31 maja.
Zgłoszenia wytypowanych posesji należy przekazać do Starostwa Powiatowego
w Lęborku – Wydział Ochrony Środowiska.
b) powiatowy – powołana przez Starostę Lęborskiego komisja w terminie od 15 czerwca do 15 lipca dokonuje lustracji i oceny zgłoszonych posesji.
Laureat pierwszego miejsca w konkursie powiatowym w kategorii posesja rolnicza, zgłaszany jest do udziału w konkursie ,,Piękna Wieś”, za jego zgodą.
7. Inne ustalenia
W konkursie nie może brać udziału Członek komisji oraz osoby, które pozostają z nim
w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki, stosownie do art. 24 § 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 kwietnia 2021 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)