Rusza proces inwestycyjny Branżowego Centrum Umiejętności

Utworzono: 02-04-2024

We wtorek (2.04) w Starostwie Powiatowym w Lęborku podpisana została umowa na wykonanie prac budowlanych obiektów BCU. Umowę sygnowali: ze strony Powiatu: starosta Alicja Zajączkowska i członek Zarządu Powiatu Ryszard Wenta. Wykonawcę reprezentował właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego HRYN-BUD – Adam Hrycyk. Zgodnie z umową, finał prac budowalnych określono na 15 grudnia 2024 r.

W zawarciu umowy uczestniczyli również: Jacek Perłak – członek zarządu Powiatu oraz Hanna Kowalska – kierownik Referatu Programów Pomocowych i Adam Etmański – kierownik Referatu Realizacji Inwestycji. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Next Generation EU, RRF – Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja powstanie na działce przy ul. Wojska Polskiego 31 w Lęborsku, na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno–Użytkowy oraz Koncepcja Budowlana, zawarte w specyfikacji warunków zamówienia, które wraz z ofertą wykonawcy i harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy stanowią załączniki do podpisanej umowy. Strony ustaliły, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 15.12.2024 r. Zgodnie z przyjętymi zapisami, wykonawca udziela zamawiającemu 60-miesięcznej pisemnej gwarancji jakości oraz rękojmi za ewentualne wady. Dla zabezpieczenia należytego i zgodnego z umową wykonania robót oraz pokrycia ewentualnych roszczeń zamawiającego z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady, wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy, co stanowi kwotę: 288.312 zł. Ogólne wynagrodzenie wykonawcy wynosi brutto 5.766.240 zł. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie faktur VAT, wystawionych przez wykonawcę, po zakończeniu robót. Wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach,

za zrealizowane etapy prac, z zastrzeżeniem, że wypłata pierwszej transzy nastąpi nie wcześniej niż po złożeniu przez wykonawcę wniosku do odpowiedniego organu

o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Licząca 47 stron umowa, precyzyjnie określa wzajemne zobowiązania zamawiającego i wykonawcy oraz sposób bezpiecznego i zgodnego z obowiązującym prawem wykonania przedmiotu zamówienia. W trakcie budowy będą się odbywały odbiory częściowe wykonanych robót i odbiór końcowy. W imieniu wykonawcy budową będzie kierował mgr inż. Patryk Górgurewicz, posiadający wymagane uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Szczegółowy opis całości zadania, w tym wymagania dotyczące dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych wraz z zakresem wyposażenia zawarte zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegającym na rozbudowie istniejącego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego o część kubaturową wraz z instalacjami oraz wykonaniem zagospodarowania terenu. Nowy budynek, który zostanie oddany do użytku będzie spełniał standardy budynków o niemal zerowym zużyciu energii, określonym w dyrektywie Parlamentu UE i Rady z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Przypomnijmy, że pierwsze w Polsce nadmorskie Branżowe Centrum Umiejętności dedykowane energetyce wiatrowej powstaje w Lęborku z inicjatywy projektowej Rady Powiatu Lęborskiego. 27 listopada 2023 w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyła się oficjalna inauguracja projektu z udziałem jego wykonawców oraz zaproszonych reprezentantów samorządu, edukacji i branży energetyki wiatrowej. W stworzeniu pionierskiego centrum kompetencji w dziedzinie energii wiatrowej w samym sercu Lęborka uczestniczą w charakterze partnerów projektu liderzy branży, w tym: Grupa ORLEN, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej i Windhunter Academy. Pomysłodawcą idei BCU jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ideą BCU jest wspieranie współpracy między interesariuszami branżowymi – pracodawcami a instytucjami szkolnictwa wyższego i zawodowego dla budowania nowego pokolenia nauczycieli i specjalistów, którzy sprostają zmieniającym się potrzebom branży. W ciągu najbliższych lat w Polsce powstanie 120 podobnych centrów - każde specjalizować się będzie się w innym zawodzie. Lębork skoncentruje się na energetyce wiatrowej - sektorze, który odnotował znaczny wzrost potencjału na lądzie oraz jest gotowy do uruchomienia pierwszych polskich morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Utworzenie nadmorskiego BCU dla Energetyki Wiatrowej w Lęborku, przy wsparciu PTMEW, pozwoli na zapełnienie luki kompetencyjnej w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Wysiłki edukacyjne centrum zakończą się certyfikacją absolwentów, potwierdzającą posiadanie specjalistycznych kwalifikacji niezbędnych do pracy przy budowie i obsłudze morskich farm wiatrowych. Współpraca między Radą Powiatu Lęborskiego, liderami branżowymi i partnerami edukacyjnymi podkreśla wizjonerskie podejście do adresowania potrzeb dynamicznie rozwijającego się sektora energetyki, zaś powiat lęborski zyskuje rolę prekursora w edukacji w dziedzinie energii wiatrowej, zaś sama inicjatywa kreuje potencjał kształtowania przyszłej wysoko wykwalifikowanej kadry i znaczący wkład w zrównoważony rozwój regionu i kraju.