• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

163 tys. zł na otwarte konkursy ofert powiększone o środki ministerialne na nieodpłatną pomoc prawną to budżet na realizację zadań publicznych z udziałem organizacji pozarządowych. Środki przyznawane będą w trybie konkursowym na podstawie oceny składanych ofert.

Spotkanie szkoleniowe dotyczące całości zagadnienia przyznawania środków oraz wypełniania wniosków ofertowych odbyło się w miniony czwartek (9 stycznia) w lęborskim starostwie. Spotkanie otworzyła Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski. Zainteresowanie tematyką okazało się znaczne, bo na sali zebrało się blisko 30 potencjalnych uczestników postępowania konkursowego. Merytorycznie szkolenie poprowadziła Dorota Kidrowska, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych powiatu lęborskiego. Omówione zostały m.in. ogólne zasady składania wniosków, zmiany punktowe oceny merytorycznej ofert oraz przeprowadzone ćwiczenia z praktycznego wypełniania wniosku. Wśród zaplanowanych przez Zarząd Powiatu zadań publicznych do realizacji w bieżącym roku znalazło się 12 punktów określających ich zakres tematyczny wraz z przypisanymi do zakresów planowanymi wartościami kwotowymi:
1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – plan: 26.000 zł
2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – plan: 71.500 zł
3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych – plan: 12.000 zł
4. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – plan: 3.000 zł
5. ratownictwo i ochrona ludności  - plan:  3.000 zł
6. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - plan: 5.000 zł
7. ochrona i promocja zdrowia - plan: 9.500 zł
8. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 5.000 zł
9. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – plan: 21.000 zł
10. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa – środki finansowe przekazuje Ministerstwo (dotacja celowa)
11. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – plan: 2.000 zł
12. działalność na rzecz integracji cudzoziemców – plan: 5.000 zł. – nowe zadanie publiczne przyjęte do realizacji.
O wszczęciu procedury otwartego konkursu ofert decyduje Zarząd. Ogłoszenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Zainteresowani mogą składać wnioski do 21 stycznia 2020 r.

(W załączniku znajduje się pokaz prezentacji obejmujący wszystkie zagadnienia przedstawione podczas szkolenia. Zachęcamy do zapoznania się.)