• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Trwają strategiczne rozmowy

Trwają pracę nad Strategią Województwa Pomorskiego do roku 2030. Kolejne spotkanie Subregionalnego Zespołu Roboczego odbyło się w piątek (15.11) w Słupsku. Uczestniczyła w nim Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski i Jerzy Pernal, zastępca Burmistrza Miasta Lęborka.

Na poziomie subregionów, na które zostało podzielone województwo pomorskie, rozmowy na temat strategii trwają od maja br. Uczestniczą w nich przedstawiciele gmin, miast, organizacji pozarządowych i społecznych, a także organizacje zrzeszające m.in. przedsiębiorców. Powiat lęborski został przyporządkowany do Subregionu Słupskiego i zespołu roboczego, któremu przewodniczy Paweł Lisowski, Starosta Słupski. W październiku br. powstał dokument – raport Subregionalnego Zespołu Roboczego, zawierający opis aktualnej sytuacji w subregionie, identyfikację potencjałów i zagrożeń oraz proponowane działania priorytetowe. Raport, sygnowany przez Pawła Lisowskiego, Starostę Słupskiego, Alicję Zajączkowską, Starostę Lęborskiego i Leszka Waszkiewicza, Starostę Bytowskiego, przesłany został do Urzędu Marszałkowskiego, podobnie jak raporty pozostałych subregionów, w celu opracowania uwspólnionego dokumentu dla całego obszaru województwa pomorskiego. Wśród obszarów identyfikowanych w dokumencie znalazły się m.in.: bezpieczeństwo środowiskowe, zdrowotne, energetyczne, aspekty przeciwdziałania zagrożeniom klimatycznym, w sferze społecznej np. szkolnictwo, zagadnienia dotyczące polityki senioralnej, a także obszerny dział obejmujący zachodzące procesy gospodarcze.
5 listopada Urząd Marszałkowski przedstawił wstępne opracowanie, które trafiło do analizy subregionalnych zespołów. Po zgłoszeniu uwag do opracowania, 15 listopada w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbyło się spotkanie starostów powiatów wchodzących w skład subregionu z przedstawicielami Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. – Konsultujemy na bieżąco wszystkie proponowane zapisy projektu strategii, by uwzględniały wszystkie istotne z punktu widzenia powiatu zagadnienia – mówi Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski -  Ponieważ jest to dokument określający priorytety rozwojowe do 2030 roku, nie może być mowy o przypadkowości.
Omawiany w piątek dokument „Wstępny opis części diagnostycznej i projekcyjnej w ramach prac nad Strategią Województwa do 2030r.” był, na podstawie zgłoszonych uwag, korygowany na bieżąco przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Wśród kwestii kluczowych dla subregionu, o które trzeba dokument uzupełnić, to m.in. dostępność komunikacyjna i transportowa oraz wsparcie najważniejszych dla nas gałęzi gospodarki.
Zgodnie z harmonogramem prac nad strategią, w grudniu br. powinien być przygotowany dokument roboczy, który zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych.