XXIII sesja Rady Powiatu Lęborskiego

Utworzono: 25-11-2020

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję na 26 listopada 2020 r. o godz. 13.30  XXIII Sesję Rady Powiatu Lęborskiego.

            Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem wideokonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na  2020 rok oraz podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030 oraz podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/132/2020 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku oraz podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII/319/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lęborskiego w drodze przetargu oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na lata 2020-2022 oraz podjęcie uchwały.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie obrad.

Zdzisław Chojnacki  Przewodniczący Rady